Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Покана за подаване на проектни предложения по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”, 2023 г.

27
Мар
2023
Обществен форум

 

П О К А Н А

За подаване на проектни предложения по Общинска програма

„Обществен форум за реализация на партньорски проекти”, 2023 г.

 

Цел:

Утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт, чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности.

За какво?

Изпълнение на благоустройствени дейности, свързани със създаване и възстановяване на обществени зони за отдих, благоустрояване на околоблокови и междублокови пространства, обновяване на обществени площи за игра на открито, изпълнение на естетизирани елементи на градската среда, съгласно приложените към настоящата покана детайли за изпълнение и примерни предложения.

Кой?

 1. Неформални структури на гражданското общество;
 2. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост;
 3. Читалища;
 4. Културни институции;
 5. Църковни настоятелства;
 6. Училища и детски градини;
 7. Юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за задълженията и договорите;
 8. Кметства и кметски наместничества.

Важно!

Няма да се разглеждат проектни предложения на кандидати, които са били некоректни при изпълнението на проекти по настоящата програма.

Партньори

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорът притежава капацитет, опит или компетентност, необходими за постигане целите на проекта.

Допустими дейности:

 1. Направа на водоплътна, охранителна настилка около многофамилни жилищни сгради, попадащи в имоти общинска собственост, съгласно приложени детайли за изпълнение;
 2. Направа на алеи от бетон, тротоарни плочи, паваж, трошен камък с декоративни стъпки, каменни/бетонни плочи на тревна фуга, дървени шайби и др.;
 3. Направа/закупуване, доставка и монтаж на парково оборудване и обзавеждане - беседки; пейки, самостоятелни или в комбинация с маси; пейки тип лежанка/шезлонг; перголи, самостоятелни или в комбинация с пейки с височина до 2,50 м; кошчета за отпадъци; маси за шах, дама, тенис на маса; нестандартно оборудване и обзавеждане от гуми, дървени трупи и др.; огради около зелени площи и др.;
 4. Озеленяване - засаждане на цветя, дървесна и храстовидна растителност;
 5. Ремонт и освежаване на парково оборудване и обзавеждане;
 6. За детски площадки е допустимо почистване, обновяване на алеите, пребоядисване на съоръженията за игра, поставяне, ремонт и пребоядисване на пейки, кошчета и огради около площадките;
 7. Рисунки по стени, вписващи се в околната среда;
 8. Рисунки по асфалт и др. дейности.

Към настоящата покана са приложени детайли за изпълнение и примерни предложения

Колко?

Общ бюджет на програмата: 30 000 лв.

Минимална стойност на проектите: няма

Максимална стойност на проектите: няма

Община Троян може да препоръчва намаляване на размера на исканото финансиране, ако разходите са неоснователни и/или се считат за прекомерни.

Съфинансиране

Исканото финансиране не може да надвишава 70% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от 4 550,00 лв.

Кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

За проектни предложения свързани с освежаване на детски площадки и обновяване на площи за широко обществено ползване, нефинансовото участие на кандидата може да е до 100% от собствения принос.

*Площи за широко обществено ползване са паркове, градини, улично озеленяване, площади.

Брой предложения:

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.

Териториален обхват:

Проектните предложения следва да се реализират на територията на община Троян върху имоти – общинска собственост, които не са предоставени за стопанисване и/или управление на образователни, културни, социални, спортни или други юридически или физически лица.

Ред за кандидатстване:

Кандидатът следва да попълни формуляр за кандидатстване по образец, придружен от подробна количествено-стойностна сметка, включваща и нефинансовото му участие.

Кандидатът задължително представя необходимата техническа документация, съгласно нормативната уредба, в това число:

1.   Скица на избрания парцел/имот – издава се по служебен ред от Община Троян след проведена консултация с отговорните служители;

2.   Проект – мащабна схема на база издадената по т. 1 скица, на която се разполагат новите елементи и намеси, изброени по-горе.

3.   Снимки, визуализации и други по желание на кандидата.

За консултации: тел. 0670 68019 – инж. Полина Павлова

                             тел. 0670 68032 – Ивелина Калчева

Кога?

Получаване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения до 05.05.2023 г., 17:00 ч.

Срок за отчитане на проектните предложения: 30.11.2023 г.

Къде?

Проектните предложения могат да се изпращат до деловодството на Община Троян по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или на e-mail: postbox@troyan.bg, или на хартиен и електронен носител в Общинския център за информация и услуги в Община Троян, пл. „Възраждане“ 1, в срок до 17:00 ч. на 05.05.2023 г.

Формулярът за кандидатстване, както и съпътстващата кандидатстването информация може да бъде получена и на адрес www.troyan.bg

При неясноти по подадените документи общинската администрация може да изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в проектното предложение.

Недопустими дейности/ разходи:

 1. Дейности върху имоти, които не са общинска собственост;
 2. Дейности, генериращи приходи;
 3. Разходи, свързани с представителни цели;
 4. Разходи за закупуване на материали, оборудване и други, които са свързани с изпълнение на текущата дейност на кандидата.
 5. Дейности, за които е предвидено финансиране по капиталовата програма или са включени в списъка за текущи ремонти на Община Троян за 2023 г., както и дейности попадащи в имоти, с предоставени права за стопанисване и/или управление.

Критерии за оценка и подбор на проектите

Допуснатите проектни предложения ще бъдат оценени по следните критерии:

 1. Съответствие на проектното предложение с целите на Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти 2023 г.”. Доколко проектното предложение показва ясна връзка между поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните резултати? Налице ли е обществена подкрепа на проектното предложение – до 15 точки;
 2. Устойчивост на очакваните резултати от предложения проект – до 10 точки;
 3. Предмет на инвестицията. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на голяма група хора – до 15 точки:
 •             Проектът предвижда дейности за детски площадки и площи за широко обществено ползване – 15 точки;
 •             Проектът предвижда дейности в междублокови и околоблокови пространства – 10 точки;
 1. Предложен по-голям относителен дял на финансово участие на кандидата спрямо общата стойност на проекта – преобразува се в точки, като отношението на предлагания собствен финансов принос към общата стойност на проекта се умножи по 10.

Оценката ще бъде извършена по всеки от четирите критерия, като по първите два критерия ще се извърши от присъстващите на форума граждани, разпределени по работни маси, в зависимост от интересите и обществената им принадлежност.

(Организацията и провеждането на форума ще зависят от епидемиологичните мерки в страната и общината.)

Всяка една работна маса, независимо от броя на членовете й, ще оцени всяко едно представено проектно предложение, като присъди точки, съобразно посочените по-горе максимално допустими граници. Работните маси нямат право да присъждат еднакъв брой точки на две и повече проектни предложения. По другите два критерия оценката ще се извърши от служители на общинската администрация, съобразно заявената от кандидата информация във формуляра за кандидатстване.

Общата оценка на всяко проектно предложение ще бъде сбор от оценките му по отделните критерии. Класирането на проектните предложения ще се извърши в низходящ ред, в зависимост от получения общ брой точки. При получени равни общи оценки ще спечели кандидатът с повече точки по първия критерий, а в случай на равен брой точки по първия критерий, предимство ще има кандидатът с повече точки по втория критерий, и т.н.

 

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:27, 12 Май 2023
Разглеждания: 678

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook