Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Секретар

Цветелина Калчева - секретар

Цветелина Калчева

Секретар на община Троян

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Отдел „Услуги на гражданите“
 • Отдел „Правен“

 

Дата на раждане: 27.01.1986 г.

 

Кариера:

 • От 2018 г. – Община Троян, Секретар
 • 2013-2018 – Община Троян, Главен експерт „Търговия и туризъм“
 • 2011-2013 – БГМ Софт ООД, Превод и организация на икономическите дейности
 • 2009-2010 – Рико Стил ООД, Мениджър продажби район Германия, Австрия, Холандия

 

Образование и обучение:

 • 2009-2010 – СА „Димитър А. Ценов“ Свищов – Магистър по специалност „Маркетингови комуникации“
 • 2007-2008 – FH Gelsenkirchen, Германия – Стипендиант по програма ERASMUS, направление „Бизнес и икономика“
 • 2005-2009 – СА „Димитър А. Ценов“ Свищов – Бакалавър по специалност „Международни икономически отношения“
 • 2000-2005 – Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I”, Ловеч – профил Немски и Английски език

 

Функции:

Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове и на законните разпореждания на Кмета на Община Троян.

Секретарят на общината изпълнява следните функции:

 • Осъществява административното ръководство на общинската администрация.
 • Осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на Кмета на Общината.
 • Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
 • Организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им.
 • Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив.
 • Организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване.
 • Осигурява разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината.
 • Организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица.
 • Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината
 • Осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време на служителите в общинската администрация.
 • Ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и звената към нея, като утвърждава длъжностните характеристика на служителите, работещи по служебно правоотношение и съгласува длъжностните характеристика на служителите, назначени по трудово правоотношение.
 • Организира провеждането на атестирането на служителите в общинската администрация.
 • Организира и контролира попълването на годишния отчет на общинската администрация в Интегрирана информационна система на държавната администрация.
 • Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното прилагане.           
 • Организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на администрацията.
 • Организира процеса на обучение на служителите от общинската администрация.

Секретарят на Общината утвърждава Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия.

Секретарят на общината упражнява вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, свързани със Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му.

Секретарят на Общината изпълнява и други функции, възложени му от закон или нормативни актове, както и възложени от Кмета на общината.

 

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook