Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Прием в детски градини

Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян

Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч, изм. и доп. Решение № 389/27.05.2021 г. на ОбС – Троян

 

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изменена и допълнена с Решение № 271/17.12.2020 г. на ОбС - Троян

 

 

РАЗДЕЛ  III

 

Такси за детски ясли, детска млечна кухня, детски градини, общежития и социални услуги

Чл. 27. (отм., нов, Решение № 227/29.11.2012г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование.

 (2) Месечната такса по ал.1 се формира сумарно от:

1. постоянна част - за разходи по издръжка на групите;

2. пропорционална част – за всеки присъствен ден от месеца (за разходи за хранене) и зависи от включените хранения.

(3) Размерът на постоянната част от месечната такса не зависи от броя на присъствените дни на детето.

 (4) (изм., Решение № 271/17.12.2020 г. на ОбС-Троян) При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12 астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 58,00 лв., която се формира от:

- постоянна част – 12,00 лв.

- пропорционална част при включени две закуски (8ч. и 10ч.), обяд и следобедна закуска (16ч.) – 2,00 лв., а за деца, подлежащи на задължително предучилищно образование – 1,70 лв.

(5) (изм., Решение № 271/17.12.2020 г. на ОбС-Троян) При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с максимален размер 45,10 лв., която се формира сумарно от:

- постоянна част – 6,00 лв.

- пропорционална част при включени две закуски (8ч. и 10ч.) и обяд– 1,70 лв., а за деца, подлежащи на задължително предучилищно образование – 1,40 лв.

(6) При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/, в зависимост от ползвания вид хранения, се дължи месечна такса с максимален размер:

а) 19,10лв., която се формира сумарно от:

- постоянна част – 3,00 лв.;

- пропорционална част – 0,70лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.)

б) 32,90лв., която се формира сумарно от: 

- постоянна част – 3,00лв.;

- пропорционална част – 1,30лв., при включени закуска (10ч.) и обяд.

 (7) (изм., Решение № 271/17.12.2020 г. на ОбС-Троян) Не се заплаща постоянната част по ал. 4 - 6 от дължимата месечна такса за деца, подлежащи на задължително предучилищно образование.

(8) Не се заплаща пропорционалната част по ал. 4 - 6 за следните деца:

а. сираци и полусираци; 

б. с един или двама родители инвалиди с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

в. на загинали в изпълнение на служебен дълг, при производствени аварии и природни бедствия;

г. с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването /приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19/2000г. за експертиза на инвалидността при деца до 16 години/, и/или трайни увреждания след представяне на документ от Експертна лекарска комисия;

д. трето и следващи деца, когато всички са настанени в детски ясли и/или детски градини или посещават училище;

е. двама близнаци – второ раждане;

ж. трима и повече близнаци – първо и следващи раждания.

(9) С 50% намаление се заплаща пропорционалната част по ал. 4 - 6, за следните деца:

а. с един родител;

б. с един или двама родители - студенти в редовна форма на обучение;

в. второ дете в семейството, когато и двете деца посещават детска ясла и/или детска градина;

г. един или двамата родители са на социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП;

д. дете, което се отглежда в семейство с друго дете с трайно увреждане;

е. деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за отглеждане в приемни семейства.

ж. всеки от двамата близнаци - първо раждане, когато и двамата посещават детска ясла/градина.

(10) Не се заплаща такса по чл.27, ал.1 за:

а. времето, в което детските градини или отделна група от тях не работят поради годишен ремонт /един месец/, аварии, карантини или други обективни причини;

б. времето на отсъствие на детето за лечение /един или повече месеци/, след представяне на медицински документ.

в. деца, ползващи социална услуга от резидентен тип /съгласно чл.26 или чл.27 от Закона за закрила на детето/.

(11) За ползване на облекченията по ал.8-10 се подава декларация до директора на детската градина (ясла), придружена със съответните документи, доказващи обстоятелствата. Всяка промяна се декларира в 7-дневен срок от настъпването й. Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите.

(12) Когато поради извършване на годишен ремонт, детето посещава друга детска градина (ясла) на територията на общината, таксата по ал.1 се дължи в приемащата.

(13) (отм., Решение № 419/27.04.2017г., нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) За ползване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина, се дължи такса на час:

1. Почасови дейности от 18.00 часа до 20.00 часа – 3.50 лв./час

2. Съботно-неделни дейности от 8.30 часа до 12.30 часа:

- от 01.04. до 31.10. – летен период – 2,70 лв./час;

- от 01.11. до 31.03. – зимен период – 3,50 лв./час.

(14) (отм., Решение № 419/27.04.2017г., нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) В периода 1 юни – 31 август, при наличие на свободни места, детска градина може да приема до две деца, необхванати в детски градини на територията на община Троян. Приемането е по реда на Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян. За престоя се дължи такса по чл. 27, без право на преференции.

    (15) (отм., Решение № 839/20.12.2018г. на ОбС-Троян)

 

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook