Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян

Проект №BG161PO001-1.4.05-0015

Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян

 • Реконструкция на улица с ОК 1163 - ОК 1162 - ОК 113 – ОК112”, от км 0+000 до км 471.54 в ЖК „Младост”, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица „Балкан”, ОК 563 - ОК 32, от км 0+000 до км 0+419.77, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица „Мизия”, ОК 586 - ОК 591 – ОК 41, от км 0+000.00 до км 0+371.08, гр. Троян;
 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Христо Ботев”, ОК 1190-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-
  1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1126 до ОТ 741А, гр. Троян, етапна
  реализация ІІІ, участък от ул. „Генерал Карцов” до ул. „Черковна”;
 • Реконструкция на улица с ОТ 974 до ОТ 561, кв. „Лъгът”, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица с ОТ 950 до ОТ 942, кв. „Лъгът”, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица с ОТ 966 до ОТ 962, кв. „Лъгът”, гр. Троян;
 • Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години, кв.152, гр. Троян;
 • Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години, кв.323, гр. Троян;
 • Изграждане на детска площадка, кв. „Младост”, поземлен имот с кад. №73198.501.651 по кадастралната карта на гр.Троян
 • Период на реализация: 16.07.2010 г. - 15.04.2012 г.
 • Стойност на проекта: 3 657 246,68 лв.

 

Информация за проект №BG161PO001-1.4.05-0015 Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян

На 16.07.2010 г. между Министерство на регионалното развитиеи благоустройството Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в качеството си на Договарящ орган, и Община Троян, в качеството й на Бенефициент, беше подписан договор №BG161PO001/1.4-05/2009/005  за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, за изпълнение на проект №BG161PO001-1.4.05-0015 „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”.

Проектът е с бюджет 4 721 691,11 лв. в т. ч. съфинансиране от Община Троян в размер на 236 269,60 лв. Дейностите по проекта следва да приключат в срок до 16.04.2012 г.

Проектът включва дейностите:

 • Реконструкция на улица с ОК 1163 - ОК 1162 - ОК 113 – ОК112”, от км 0+000 до км 471.54 в ЖК „Младост”, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица „Балкан”, ОК 563 - ОК 32, от км 0+000 до км 0+419.77, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица „Мизия”, ОК 586 - ОК 591 – ОК 41, от км 0+000.00 до км 0+371.08, гр. Троян;
 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Христо Ботев”, ОК 1190-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1126 до ОТ 741А, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица с ОТ 974 до ОТ 561, кв. „Лъгът”, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица с ОТ 950 до ОТ 942, кв. „Лъгът”, гр. Троян;
 • Реконструкция на улица с ОТ 966 до ОТ 962, кв. „Лъгът”, гр. Троян;
 • Детска площадка за деца от 3 до 12 години, кв.152, гр. Троян;
 • Детска площадка за деца от 3 до 12 години, кв.323, гр. Троян;
 • Детска площадка, кв. „Младост”, гр. Троян

Одобрени са:

 • Екипът за управление на проекта, определен със заповед на кмета на Община Троян;
 • Графикът за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В ход е провеждането на обществена поръчка с предмет: „Избор на  изпълнител на строително-монтажни работи  за  осигуряване на качествена и атрактивна физическа и жизнена среда  в град Троян”.

Проведена е процедура за събиране на не по-малко от три оферти за избор на изпълнител на услуга с предмет „Осъществяване на мерките за информация и публичност на проект №BG161PO001-1.4.05-0015 "Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”.

Подготвена е и изпратена за предварителен контрол документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Независим строителен надзор, на обекти, реализирани в рамките на изпълнение на проект №BG161PO001-1.4.05-0015 "Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”.

Предстои обявяването и на останалите процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

 


Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.05-0015 "Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цалата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последна промяна: 15:13, 5 Ноември 2020
Разглеждания: 509

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook