Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Патронажна грижа+ в Община Троян“

03
Авг
2022
Проект „Патронажна грижа+ в Община Троян“

ПРОЕКТ „Патронажна грижа+ в Община Троян“

Основни данни:

Договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0143-C01 за реализиране на проект „Патронажна грижа + в Община Троян“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ (Компонент 1) и допълнителен формуляр към договора № BG05M9OP001-6.004-0106 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Продължителност на проекта:

Проектът е с продължителност 20 месеца, в т.ч. 13 месеца от 25.05.2021 г. до 25.06.2022 г. по Компонент 1 и 7 месеца по Компонент 2 от 01.06.2022 г. до 08.12.2022 г. по Компонент 2.

 

Стойност на проекта:

Общата стойност по договора за безвъзмездна финансова помощ  е до 626 218,01 лв., включваща разходи по: Компонент 1 в размер на до 413 577,00 лв. и разходи по Компонент 2  в размер на до 212 641,01 лв. на процедура „Патронажна грижа +“. 


Усвоената безвъзмездна финансова помощ по приключилия Компонент 1 е в размер на  400 236,24 лева.

 

Кратко описание:

Основна цел на проекта: осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Основни дейности:

Дейност 1: „Патронажна грижа“ - Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата; осигуряване на лични предпазни средства.

  • здравни услуги - медицинска рехабилитация, назначена от лекар-физиотерапевт; медицинско наблюдение, следене на жизнени показатели – пулс, кръвно налягане, дишане; измерване ниво на кръвна захар; вземане на кръвни проби; превръзки на рани; изготвяне на ЕКГ, провеждане на обучение в областта на здравословното хранене, хигиената и др.
  • социални услуги – помощ при поддържане на лична хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома; административна помощ при изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК, настаняване и/или изписване от болница, попълване и подаване на документи за отпускане на социални помощи, съдействие за получаване на помощни средства по Закона за хората с увреждания; придружаване при разходки и до лечебни заведения и др.
  • психологическа подкрепа в зависимост от заявените или наблюдавани потребности на ползвателите на услугата „патронажна грижа“. Подкрепа за общуване и емоционален баланс в кризисни и неочаквани ситуации, включително свързани с предизвикателствата от разпространението на Covid -19.

Дейност 2: „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ - Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в т.ч. тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите.

Заложени индикатори:

  1. Специфичен за програмата индикатор за изпълнение: заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19: 44 (персонал на социалните услуги делегирана от държавата дейности и допълнително назначен персонал по проекта, ползващи мерките в дейност 2).
  2. Специфичен за програмата индикатор за резултат: подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост: 44 (персонал на социалните услуги делегирана от държавата дейности, ползвали мерките в дейност 2, които в края на проекта са със запазена заетост)
  3. Специфичен за програмата индикатор за изпълнение: участници, включително с увреждания в риск от заразяване с COVID-19: 186 (потребителите на двете дейности по проекта).
  4. Специфичен за програмата индикатор за резултат: подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19: 186 (потребители приключили участието си в дейностите по проекта)

 

Очаквани резултати:

По Дейност 1: Предоставена патронажна грижа на нуждаещите се лица в общината.

По Дейност 2: Осигурена превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности – „Дом за стари хора“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с. Добродан, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и „Защитено жилище за лица с физически увреждания“ в с. Дълбок дол и „Център за обществена подкрепа“ в гр. Троян.

 

Ръководител на проекта:

Валентина Даскалова, главен експерт „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация Троян

Последна промяна: 10:36, 13 Март 2024
Разглеждания: 574

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook