Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Патронажна грижа в Община Троян“

28
Яну
2021
офис на проекта.jpg

ПРОЕКТ „Патронажна грижа в Община Троян“

Основни данни:

Договор BG05M9OP001-2.040-0038-C01 „Патронажна грижа в Община Троян“ по процедура за БФП BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Допълнително споразумение № 2 към договора, отразено в ИСУН с допълнителен формуляр BG05M9OP001-101-0051-С02 по процедура BG05M9OP001-101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Допълнително споразумение № 3 към договора, отразено в ИСУН с допълнителен формуляр BG05M9OP001-103-0084-С01 по процедура BG05M9OP001-103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Продължителност на проекта:

Проектът е с продължителност 17 месеца от 01.07.2019 г. до 01.12.2020 г. по Компонент 2, с продължителност от 11 месеца от 16.03.2020 до 30.03.2021 г. по Компонент 3 и 6 месеца от 02.12.2020 г. до 01.06.2021 г. по Компонент 4.

 

Стойност на проекта:

Общата стойност за трите компонента е 667 836,24 лева, в т.ч.:

  • по договор BG05M9OP001-2.040-0038-C01 (Компонент 2) – 278 499,36 лева

       Приключил с усвоена безвъзмездна финансова помощ (БФП) - 266 793,90 лева

  • по договор BG05M9OP001-101-0051-С02 (Компонент 3) – 275 070,00 лева
  • по договор BG05M9OP001-103-0084-С01 (Компонент 4) – 114 266,88 лева    

 

Кратко описание:

Основна цел на проекта (Компонент 2 и Компонент 4) е: подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Троян, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Специфичните цели на проекта са:

1. Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

2. Осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, чрез координация, приемственост и надграждане на изпълнявани програми и проекти по схеми на ОП РЧР и ПМС за финансиране на социални услуги в домашна среда.

Целта на услугите по Компонент 3 е: осигуряване на подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Основни дейности:

по Компонент 2:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на Община Троян. Пакетът услуги е съобразен с разработена от Министерство на здравеопазването Методика за предоставяне на услугата патронажна грижа и включва:
    • здравни услуги - медицинска рехабилитация, назначена от лекар-физиотерапевт; медицинско наблюдение, следене на жизнени показатели – пулс, кръвно налягане, дишане; измерване ниво на кръвна захар; манипулации назначени от лекар; вземане на кръвни проби; превръзки на рани; изготвяне на ЕКГ и консулт с лекар-терапевт; провеждане на обучение в областта на здравословното хранене, хигиената и др.
    • социални услуги – помощ при поддържане на лична хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома; административна помощ при изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК, настаняване и/или изписване от болница, попълване и подаване на документи за отпускане на социални помощи, съдействие за получаване на помощни средства по Закона за хората с увреждания; придружаване при разходки и до лечебни заведения и др. 
  2. Обучение и супервизия на персонала.
  3. Обзавеждане и оборудване на помещение – офис за екипа за управление на услугите и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилна работа.

по Компонент 3: Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

Услугите са: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства различни от тези по договора); заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни услуги (със средства на потребителите или с други средства различни от тези по договора).

по Компонент 4: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Предоставяните услуги са идентични с изброените по Компонент 2.

Заложени индикатори за изпълнение по К-2 са: лица над 18 г. – 104; брой доставчици на услуги за социално включване – 1.

Заложени индикатори за изпълнение по К-3: лица над 18 г., включително с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация – 173.

Заложен индикатор за изпълнение по К-4 са: лица над 18 г. , включително с увреждания, получаващи патронажна грижа – 104.

 

Очаквани резултати:

По Компонент 2: подобрен достъп до здравни услуги на лица от целевите групи, живеещи в Община Троян и най-вече в отдалечени и трудно достъпни населени места. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на поне 85 хора с увреждания и техните семейства и минимум 19 възрастни над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване в 22 населени места на Община Троян, чрез предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в техните домове.

Надграждане и допълване спектъра на предоставяните в Община Троян социални услуги по домовете, обучени за патронажна грижа медицински специалисти и изпълнители на социални услуги.

По Компонент 3: Предоставени услуги в домашна среда на най-малко 173 нуждаещи се лица от уязвими групи, за преодоляване на кризисната ситуация във връзка с разпространението на Covid-19 в Република България и спазване на противоепидемичните мерки.

По Компонент 4: Предоставена патронажна услуга на поне 104 хора с увреждания и възрастни над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Ръководител на проекта:

Валентина Даскалова, главен експерт „Социална и здравна политика“ в Общинска администрация Троян

Последна промяна: 10:36, 13 Март 2024
Разглеждания: 673

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook