Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 299 от 25.02.2021 г. на кмета на Община Троян

З А П О В Е Д

299/25.02.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-4, т. I, т. 5/07.07.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч, Становище Изх. № 101(1)/21.01.2020 г. на РИОСВ – Плевен, Становище Изх. № РД-259-6/06.03.2020 г. на РЗИ гр. Ловеч, Решение № 11 от Протокол № 2/03.02.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-68/04.12.2020 г. от Мария И. Доневска,

 

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел III-2680, кв. 158 по регулационния план на I и II микрорайон на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.509.293 по кадастралната карта на град Троян) и поземлен имот с идентификатор 73198.284.3 по КК на град Троян, местност „Василевско“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди (имот с идентификатор 73198.284.3), обединяване на двата имота в нов поземлен имот с проектен идентификатор 73198.509.306 и обособяване на нов УПИ III-306, за който се отрежда устройствена зона „За малкоетажно жилищно застрояване“ с височина до 10 м., при обособена устройствена зона - Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 17:11, 14 Март 2024
Разглеждания: 493

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook