Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1679 от 20.11.2023 г.

З А П О В Е Д

№  1679

 гр. Троян 20.11.2023г.

Със заявление вх. № ГА-04-88/14.11.2023г., подадено от „БОКИ АУТО“ ЕООД, ЕИК 200076085 с адрес на регистрация в гр. Троян, ул. „Васил Левски“ 267, е внесено за разглеждане искане за разрешаване изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПИПУП – ПРЗ) в обхват УПИ XVIII, УПИ XIX и УПИ XX,  кв. 212 по Регулационния план на гр. Троян, попадащи с цялата си площ и частично в поземлен имот с идентификатор 73198.501.691 по КККР на града. Имотът е собственост на гореописаното дружество, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под номер 22, том XIV, дело 2846 от 2022год., вх. рег. номер 3472 от 01.09.2022год. на Служба по вписванията при Районен съд Троян.

Съгласно действащия регулационен план на града УПИ XVIII е с отреждане „За трафопост“, УПИ XIX няма отреждане, а УПИ XX е с отреждане „За бензиностанция, газостанция и обществено обслужване“.

С приложените скица-проект по чл. 135, ал. 2 и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ, се предлага обединяване на трите урегулирани имота в един, като границите на новообразуваното УПИ съвпаднат с границите на поземления имот по кадастралната карта на града и предвиждане на ново отреждане “За обществено обслужване и автомивка“, а за частта от УПИ XVIII, която остава извън контура на ПИ с идентификатор 73198.501.691 по КККР на града, се обособява още едно ново УПИ  при запазване на отреждането „За трафопост“.

Съгласно действащия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Троян, имотите попадат в устройствена зона от типа - Жилищни терени с ниско застрояване – Жм. От друга страна, съгласно чл. 17 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, е допустимо  в жилищни територии и устройствени зони, отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен план за сгради, площи, мрежи и съоръжения за нежилищни нужди,

Предвид гореописаното, на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, чл. 135, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 108, ал. 1, чл. 109, ал.2 и чл. 110, ал. 1, т.1 от Закона за устройство  на територията /ЗУТ/ и § 8, ал.2, т.3 от Преходните разпоредби на същия, както и становището по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ на Главния архитект на Община Троян,

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПИПУП – ПРЗ) в обхват УПИ XVIII, УПИ XIX и УПИ XX,  кв. 212 по Регулационния план на гр. Троян, попадащи с цялата си площ и частично в поземлен имот с идентификатор 73198.501.691 по КККР на града, с който да се предвиди:

- обединяване на трите урегулирани имота в един, като границите на новообразуваното УПИ съвпаднат с границите на поземления имот по кадастралната карта на града и предвиждане на ново отреждане “За обществено обслужване и автомивка“

- за частта от УПИ XVIII, която остава извън контура на ПИ с идентификатор 73198.501.691 по КККР на града, обособяване на още едно ново УПИ  при запазване на отреждането „За трафопост“

- ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм);

 

и О Д О Б Р Я В А М:

заданието по чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ:

- Данните да се предоставят в цифров вид, включително в “САD 4” формат.

- Проектът да се изработи от заявителя в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за ОСУП с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

- Определям  едногодишен срок от датата на съобщаването на заявителя за настоящата заповед, да бъде внесен устройствения план в информационния център при Община Троян за разглеждане и приемане от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

- Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

- Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, а на заинтересованите лица по реда на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.    

- Заповедта не подлежи на оспорване.          

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА                /П/                  

Кмет на община Троян        

 

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 229

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook