Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Симеон Стоев от гр. Троян

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Симеон * Стоев, адрес: гр. Троян ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.70.65 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-93

гр. Троян, 19.05.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.70.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Радова лъка“, с цел обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-64 с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м в кв. 427 по плана на гр. Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30,  от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 08:40, 16 Юни 2022
Разглеждания: 267

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook