Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение до Стелияна Хиндова относно Обявление № Об-ТСУ-КР-53 от 12.05.2021 г. за одобрен ПУП-ПЗ на поземлен имот в с. Балабанско

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

Стелияна * Хиндова с адрес: гр. София, ******, собственик на имот с идентификатор 02302.28.2, по кадастр. карта на с. Балабанско

Заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-53

гр. Троян, 12.05.2021 г.

Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с § 4 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните собственици, че:

  • със заповед  № 654/ 12.05.2021г. на Кмета на Община Троян е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор  02302.173.138   по кадастралната карта на с. Балабанско, община Троян като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за обособяване на урегулиран  поземлен  имот  отреден   „За жилищно застрояване” с устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.   Частично се  изменя регулацията на улица с ОТ 384-386-387 към новообособения УПИ.  -издадено е разрешение за строеж № 51/12.05.2021 год.  за обект „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“, местонахождение: поземлен имот с идентификатор 02302.173.138, по КККР на село Балабанско, отреден „За жилищно застрояване“, съгласно одобрен инвестиционен проект № 44/12.05.2021

Комплексният проект за инвестиционна инициатива /КИПП/ е изложен в сградата на общинска администрация, ІІ-ри етаж, стая 31, където е на разположение за разглежданите от заинтересуваните лица.

При несъгласие с КИПП, заинтересуваните лица могат да го обжалват на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд-Ловеч чрез Кмета на Община Троян в 14-дневен срок от датата на обявяването му.

инж. Николай Хитров   /п/

Директор на дирекция “Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 08:49, 29 Юни 2021
Разглеждания: 365

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook