Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Oдобрена промяна в имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта на село Черни Осъм, местност “Иванска лъка“

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

1.Стефан* Велинов с адрес: гр. Варна, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 80981.229.11, по кадастр. карта на с. Черни Осъм

  1. ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 80981.229.8, по кадастр. карта на с. Черни Осъм
  2. ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 80981.229.6, по кадастр. карта на с. Черни Осъм

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

  ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-135

гр. Троян, 18.12.2020 г.

Дирекция  „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1650/17.12.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрена промяна в отреждането на с имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта на село Черни Осъм, местност “Иванска лъка“, отреден „За жилищно строителство“ да стане „За жилищно строителство и обществено обслужване“, като се запазват:  

Устройствена зона                        – „Жм“

Плътност на застрояване             = max 60 %

Височина на застрояване             = max 10 м.

Коефициент на интензивност     = max 1,2 м.

Озеленена площ                             = min 40%

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров                   /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

 

 

                                

Последна промяна: 11:54, 16 Февруари 2021
Разглеждания: 421

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook