Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Дом за стари хора“ с адрес: с. Добродан

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и заповед № 1120/17.08.2021 г., Община Троян ОБЯВЯВА конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Дом за стари хора“ с адрес: с. Добродан, община Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1,  с капацитет 28 потребители,  делегирана от държавата дейност.  

I. Условия за участие в конкурса и изисквания към кандидатите

1. В конкурса могат да участват:

1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство.

2. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

2.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

2.2.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

2.3.  са осъждани за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи.

2.4. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Всеки кандидат е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено Община Троян за настъпили в процеса на провеждане на конкурса промени в обстоятелствата по предходните точки.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Лицата по т. 1 следва да притежават издадени лицензи от Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на специализираните социалните услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги (ЗСУ): резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст и информиране и консултиране.

3.2. Лицензът по т. 3.1. не е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1 от ЗСУ.

3.2. Кандидатите следва да притежават опит в предоставянето на социални услуги.

3.3. Кандидатите следва да разполагат с достатъчно квалифицирани служители за управление и качествено предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора, който да осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на социалната услуга. Лицата, които кандидатът предлага да използва при управлението и предоставянето на социалната услуга следва да притежават необходимото образование и професионална квалификация съобразно позицията, за която са посочени.

Планираната численост на персонала следва да е съобразена с капацитета на социалната услуга и определена съобразно критериите и стандартите за структура и квалификация на служителите и коефициента за определяне на числеността в Наредбата за качество на социалните услуги за социалната услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания“ и на специализирана социална услуга „Информиране и консултиране“.

3.4. Кандидатите следва да притежават финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги, Правилника за неговото приложение и Наредбата за качеството на социалните услуги.

3.5. Кандидатите следва да притежават опит в привличането на външно финансиране, в т. ч. и от проекти и програми.

II. Описание на социалната услуга

1. Същност на социалната услуга

„Дом за стари хора“ е социална услуга за резидентна грижа, която осигурява място за настаняване на възрастни хора в надтрудоспособна възраст, 24-часова грижа за посрещане на техните ежедневни потребности и потребности от развитие или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот. Социалната услуга включва следните социални услуги по чл. 15 от ЗСУ: резидентна грижа (за лица в надтрудоспособна възраст) и информиране и консултиране (като специализирана услуга).

2. Капацитет на социалната услуга: 28 потребители.

3. Адрес на социалната услуга: с. Добродан, община Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1.

4. Целева група: Възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания.

5. Материална база: Социалната услуга „Дом за стари хора“ се помещава в имот – общинска собственост, представляващ двуетажна сграда със застроена площ от 715 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добродан, общ. Троян. Материалната база разполага с обзаведени и оборудвани 12 двойни и 4 единични стаи за настаняване на потребителите, всяка със самостоятелен санитарен възел, медицински кабинет, състоящ се от 2 помещения с преходна врата помежду им, кухня, трапезария, дневна на втория етаж с място за приготвяне на бързи храни и топли напитки, кабинет на управител, кабинет на социален работник, стая за персонал, зала за групови занимания и провеждане на тържества. Налични са складови помещения на приземен етаж и помещения за пране и сушене.

III. Финансиране на социалната услуга

1. Източник на финансиране

Социалната услуга „Дом за стари хора“ се финансира от държавния бюджет като делегирана от държавата дейност, чрез бюджета на Община Троян. Размерът на средствата за финансиране на социалната услуга се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и капацитета на социалната услуга. Неосигуряването на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка като делегирана от държавата дейност на социалната услуга, освобождава Община Троян от отговорност и прекратява договора с доставчика.

2. Начин на предоставяне на средствата

Финансовите средства от утвърдения бюджет за социалната услуга ще се предоставят ежемесечно на доставчика, след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за изпълнение с приложени разходооправдателни документи за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

Общият размер на средствата до края на календарната година се определят пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора.

3. Разходване на средствата

Изпълнителят разходва предоставените му средства единствено за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ с. Добродан.

4. Контрол на разходване на средствата

Кметът на общината, чрез определени от него длъжностни лица, осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно разходване на предоставените средства на основание чл. 25, ал. 2, т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения може да ограничи или спре преводи на средства до отстраняване на нарушенията, а при по-тежки нарушения  и да прекрати възлагането на управлението на социалната услуга.

5. Срок на финансиране

Срокът за финансиране е за 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса външен доставчик на социалната услуга.

IV. Необходими документи за участие в конкурса

1. Заявление-декларация за участие в конкурса (Приложение 1);

2. Валидни лицензи от Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа възрастни хора в надтрудоспособна възраст и информиране и консултиране – заверено копие;

4. Представяне на кандидата, включително опита при предоставяне на социални услуги и реализиране на програми и проекти с външно финансиране (Приложение 2) – оригинал, ведно с препоръка/и, свързани с опита на кандидата при предоставяне на социални услуги – заверено копие;

5. Справка за квалификацията на персонала на кандидата за организация, управление и предоставяне на социалната услуга (Приложение 3).

6. Годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено копие. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство в свободен текст – оригинал;

7. Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения пред НАП;

8. Удостоверение от отдел „Местни приходи“ при Община Троян за липса на задължения към общината;

9. Свидетелство за съдимост на кандидата, като за юридическите лица – на членовете на управителните им органи;

10. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ за период от 5 год., включваща Програма за развитие на качеството на социалната услуга (Приложение №4).

Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на тези, които изрично са посочени от Възложителя – в заверени за вярност копия, подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

V. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

1. Дата и час на провеждане на конкурса

На 09.05.2024 г. в 10:30 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

2. Процедура:

1. Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Троян, разглежда представените от кандидатите документи по раздел IV, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

2. Комисията разглежда представени от кандидатите документи по същество/съдържание.

3.  Представяне на програмата за управление и предоставяне на социалната услуга от всеки кандидат и провеждане на събеседване по представената програма.

4.  Комисията оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора” по критериите за оценка, съгласно раздел VII.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в общината.

При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

VI. Краен срок и място на подаване на документите и обявяване на резултатите от конкурса

1. Краен срок и място на подаване на документите

Кандидатите представят документите до 08.05.2024 г., до 17:00 ч. в деловодството на Община Троян, в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

2. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

2.1. В 14-дневен срок от провеждането на конкурса, комисията извършва оценка и класира кандидатите. За работата си комисията изготвя протокол.

2.2. Въз основа на протокола по т. 2.1., кметът на общината в срок до три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

2.3. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта по т. 2.2.

VII. Начин на оценяване

1. Допуснатите кандидати ще бъдат оценявани на база следните критерии:

1.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 5 точки;

1.2. Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането – до 25 точки;

1.2.1. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 5 точки;

1.2.2. Опит на кандидата в предоставянето на специализирана социална услуга „Информиране и консултиране“ – 5 точки;

1.2.3. Опит на кандидата в предоставянето на специализирана социална услуга „Резидентна грижа“ – 5;

1.2.4. Опит в предоставянето на социална услуга „Резидентна грижа“ за целевата група възрастни хора в надтрудоспособна възраст  – до 10 точки

1.2.4.1. До 1 година опит в предоставянето на социална услуга „Резидентна грижа“ за целевата група възрастни хора в надтрудоспособна възраст –  2 точки;

1.2.4.2. От 1 до 2 години опит в предоставянето на социална услуга „Резидентна грижа“ за целевата група възрастни хора в надтрудоспособна възраст –  5 точки;

1.2.4.3. Над 2 години опит в предоставянето на социална услуга „Резидентна грижа“ за целевата група възрастни хора в надтрудоспособна възраст – 10 точки;

1.3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – до 25 точки;

1.3.1. Наличие на подходяща образователна квалификация на екипа за организация и управление на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.2.   Наличие на професионален опит на екипа за организация и управление на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.3. Наличие на подходяща образователна квалификация на екипа за предоставяне на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.4.  Наличие на професионален опит на екипа за предоставяне на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.5. Съответствие на структурирания в длъжностното щатно разписание персонал със стандартите и критериите за структура и квалификация на служителите и коефициента за определяне на числеността в Наредбата за качество на социалните услуги за социалната услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания“ и на специализирана социална услуга „Информиране и консултиране“  – до 5 точки.

1.4. Финансова стабилност на кандидата, отчитаща коефициента на финансова независимост и рентабилност на собствения капитал – до 5 точки;

1.5. Представена от кандидата Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, предмет на възлагането и програма за развитие на нейното качество – до 40 точки;

1.5.1. Осигурен индивидуален подход при предоставяне на социалната услуга и участие на потребителите в организацията на дейността на социалната услуга – до 5 точки;

1.5.2. Осигурен достъп до здравни грижи, здравна профилактика, осмисляне на свободното време, личните контакти и социално включване на потребителите – до 10 точки;

1.5.3. Планирани дейности за подобряване на материалната база – до 5 точки;

1.5.4. Оптимална разбивка на разходите по видове елементи, съгласно чл. 60, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, съобразно стандарта за издръжка на социалната услуга за 2024 г. – до 10 точки;

1.5.5. Разработена програма, включваща конкретно разписани методи за наблюдение и оценка на качеството социалната услуга и план за подобряването ѝ – до 10 точки.

2. Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайния резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. Кандидатите ще се класират в низходящ ред, съгласно броя на получените точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, и предлага на кмета сключване на договор.

3. Комисията съставя протокол за своята работа. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от официалния сайт на Община Троян: www.troyan.bg, раздел „Актуално“, секция „Обявления“.

За допълнителна информация: Марияна Николова – началник отдел „Социална и здравна политика“, тел. за връзка: 0887980581, e-mail: mnikolova@troyan.bg.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 08:39, 28 Март 2024
Разглеждания: 68

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook