Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед №552/ 12.05.2022 год. на и.д.кмет на община Троян

 

На основание заповед №552/ 12.05.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,

 

   О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 70500.61.94 с площ от 7539 кв.м., по кадастралната карта на с.Старо село, с трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Язовир, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 360,21 лв. Язовира да се ползва за спортен и любителски риболов, воден туризъм и отдих.

Годишната наемна цена за първата година ще се заплаща в деня на сключване на договора за наем, а годишната наемна цена за останалите години ще се заплаща през съответната година на датата на сключване на договора за наем..

В договора за отдаване под наем ще се включат клаузи, свързани с:

            - извършване на необходимите ремонти за поддържане на язовира, на стената му и на всички съоръжения към него (изпускател, преливник и др.);

            - спазване и изпълнение на предписанията на специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира;

            - спазване на нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и екосъобразното му и рационално използване, санитерно-хигиенните и ветеринарно-медицинските изисквания;

            - надзора на риболова и охрана на рибния ресурс, съгласно Закона за рибовъдството и аквакултурите;

            - да не възпрепятства разрешените водоползвания, за които са издадени съответните разрешителни; 

            - предоставяне на язовира за друга възникнала необходимост.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 08.06.2022 год, включително.  

            Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.06.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

            Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 08.06.2022 год., включително.    

            Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.06.2022 год., включително.    

            Търгът ще се проведе на 09.06.2022 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.06.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.06.2022 год., включително. 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №531/ 09.05.2022 год.

на кмета на община Троян)

Последна промяна: 15:17, 25 Май 2022
Разглеждания: 344

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook