Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-27 от 03.02.2023 г. относно ПУП на парцели II-360 и XXVI-358,359, кв. 9, кв. Кнежки лъг и Василевско, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-27

гр. Троян, 03.02.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 12 от 03.02.2023 г. е обнародвано обявление относно Решение № 840 по протокол   № 37 от 22.12.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцели II-360 и XXVI-358,359 в кв. 9 по регулационния план на кв. Кнежки лъг и Василевско на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.508.305 по КККР на гр. Троян), като се обособява УПИ II-305-„За ниско жилищно застрояване“ и уличната регулация се измества по имотни граници от имот с идентификатор 73198.508.306 до имот с идентификатор 73198.508.294. Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 11:00, 6 Февруари 2023
Разглеждания: 268

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook