Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-261 от 21.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Велислав * Стойков ,с адрес гр. Троян ******** , собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 73198.510.244 по кадастралната карта на гр. Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -261

Гр. Троян ,21.11.2023г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 1681/20.11.2023 г. на Кмета на община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.510.471 и 73198.510.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян с цел отреждане „За ниско жилищно застрояване“ и определяне на зона на застрояване за всеки имот.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 30 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „ Устройство на територията „

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 15:15, 13 Декември 2023
Разглеждания: 222

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook