Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-26 от 03.02.2023 г. относно ПУП на парцели ХLI-1327 и ХLII, кв. 60, I и II микрорайон, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-26

гр. Троян, 03.02.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 12 от 03.02.2023 г. е обнародвано обявление относно Решение № 841 по протокол   № 37 от 22.12.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцели ХLI-1327 и ХLII-„За озеленяване и трафопост“ в кв. 60 и улица с осови точки 404-408-412 по регулационния план на I и II микрорайон на гр. Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.512.237 и 73198.512.235 по КККР на гр. Троян), като се обособяват УПИ ХLI-422 и ХLIX-421 с отреждане „За ниско жилищно застрояване“ и УПИ ХLII-„За озеленяване и трафопост“. Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Администра-тивния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 10:59, 6 Февруари 2023
Разглеждания: 312

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook