Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-94 от 13.08.2021 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПУР на улица с о.т. 563-564 и ЧИПРЗ на кв. 303, ЦГЧ, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-94

гр. Троян, 13.08.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 67 от 13.08.2021 г. е обнародвано обявление относно Решение № 462 от протокол № 22 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично изменение на плана за улична регулация (ЧИПУР) на улица с осови точки (о.т.) 563-564 и частично изменение на плана за регулация и застрояване (ЧИПРЗ) на квартал 303 по плана на ЦГЧ на град Троян в обхват поземлени имоти с идентификатори 73198.504.4, 73198.504.5, 73198.504.14, 73198.504.15, 73198.504.16, 73198.504.17, 73198.504.34, 73198.504.35 и 73198.504.388 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян.

Създава се нова улица с о.т. 564-2269-563-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2280, поради което се закриват урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIX „За КОО и паметник на културата“, XX „За жилищно строителство“, XXI-1105 и XXII-34 „За жилищно строителство“ в квартал 303 и се образува нов квартал 513 с УПИ I „За паркинг“, II „За КОО и паметник на културата“, III-35 и IV-34 „За жилищно строителство“. В квартал 303 се променят границите на УПИ XVIII-1113.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ      /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 15:30, 13 Август 2021
Разглеждания: 374

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook