Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-9 от 05.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Йоско * Дренски с адрес: гр. Ловеч, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.172, по кадастр. карта на с. Орешак
  2. Верка * Виколова с адрес: с. Орешак, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.174, по кадастр. карта на с. Орешак
  3. Йордан * Николов  с адрес: с. Орешак, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.174, по кадастр. карта на с. Орешак
  4.  Весела * Николова с адрес: гр. Троян, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.174, по кадастр. карта на с. Орешак
  5. Румяна * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак
  6. Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-9

гр. Троян, 5.02.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.10 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен нов проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на   застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 53707.502.170,  53707.502.171, 53707.502.172, 53707.502.173, 53707.502.174 и 53707.502.175 по  кадастралната карта на с. Орешак, попадащи в парцели   ХVІ-967, 968,  ХV-969, ХІV-970, ХІІІ-971и ХІІ-972, кв. 51  по ЗРП на с. Орешак,  като се обособявят  нови   УПИ ХVІ-170,171,   ХV-172, ХІV-173, ХІІІ-174 и ХІІ-175, отредени  „За жилищно застрояване“ по имотни границици, с устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

инж. Николай Хитров /п/

Директор на дирекцияУстройство на територията

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 18:34, 10 Март 2021
Разглеждания: 444

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook