Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Заповед № 1524 от 16.11.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 73198.70.120 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1524 / 16.11.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 19/19.10.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх.…

Обявление № Об-УТ-227 от 16.11.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I, кв. 175 и паркинг, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-227 гр. Троян, 16.11.2022 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 91 от 15.11.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение…

Обявление № Об-УТ-223 от 11.11.2022 г. относно проект за промяна на зона в ОУПОТ и ПУП - ПЗ на имот 73198.21.76, гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-223 гр. Троян, 11.11.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 90 от 11.11.2022 г. е обнародвано обявление…

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Татян Балевски от гр. Пловдив

ДО ТАТЯН БАЛЕВСКИ ГР.  ПЛОВДИВ   УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс   По повод постъпили в Община Троян жалби с вх. №Ж-РД-102/17.10.2022 г. и №Ж-РД-106/24.10.2022 г., касаещи положени канализационни тръби в общински имот в мах. „Длъжковска“, е извършен оглед на място от служители на Общинска администрация, при който…

Обявление № Об-УТ-219 от 28.10.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИРП на парцели II-360 и XXVI-358,359, кв. 9, кв. Кнежки лъг и Василевско, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-219 гр. Троян, 28.10.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 86 от 28.10.2022 г. е обнародвано обявление за…

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя находяща се в гр. Троян и с. Черни Осъм.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.4, чл.62 и чл.67, ал.2 от Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №665/26.05.2022 г. на Общинския…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м.

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1343/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м., трайно предназначение на територията:…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.11 с площ от 988 кв.м.,

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н      На основание заповед №1344/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.11 с площ от 988 кв.м., трайно предназначение на територията:…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.18 с площ от 39,86 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1345/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.18 с…

Обявление съгласно Заповед №1243/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

        На основание заповед №1243/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.59 с площ от 864 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Овощна градина“ по…

Обявление съгласно Заповед №1244/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

       На основание заповед №1244/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.820.1 с площ от 851 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“…

Заповед № 1247 от 16.09.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.517.260 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1247 / 16.09.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 9 от Протокол № 15/10.08.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-58/20.06.2022…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стою Д. Стоев от гр. София

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-УТ-167 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I-1818 в кв. 87 по плана на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-167 гр. Троян, 16.08.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Обявление № Об-УТ-166 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел VI-„За бензиностанция“ в кв. 214 по плана на кв. Велчевско на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-166 гр. Троян, 16.08.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook