Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.95.808 с площ от 1298 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“

На основание заповед №649/ 25.04.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.95.808 с площ от 1298 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид земеделска земя“ по кадастралната…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от три години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик

       На основание заповед №650/ 25.04.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от три години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик, която част е…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.77 с площ от 387 кв. м., по кадастралната карта на гр. Троян

На основание заповед №549/ 11.04.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.77 с площ от 387 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско…

Обявление за публични търгове за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху части от имоти – общинска собственост

На основание заповед №550/ 11.04.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публични търгове за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху части от следните имоти – общинска собственост: 1. Метален павилион с площ от 4 кв.м.…

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК   На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Троян уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по…

Обявление за отдаване под наем, за срок от десет години, на сграда – общинска собственост с идентификатор 73198.505.123.3

На основание заповед №471/ 27.03.2024 год. на кмета на община Троян      О Б Я В Я В А:   І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на сграда – общинска собственост с идентификатор 73198.505.123.3 с разгъната застроена площ 126 кв.м. по кадастралната…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху терен – общинска собственост, попадащ в поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с. Чифлик

На основание заповед №442/ 20.03.2024 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху терен – общинска собственост с площ от 77 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 81476.512.80…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 2 години, върху терен с идентификатор 73198.506.274 по кадастралната карта на гр. Троян

На основание заповед №443/ 20.03.2024 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 2 години, върху терен с площ от 30 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.506.274 по кадастралната карта…

Обявление за конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Дом за стари хора“ с адрес: с. Добродан

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и заповед № 1120/17.08.2021 г.,…

Обява за одобряване частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 55587.33.40

ОБЯВА       Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 20/8.03.2024г. е обнародвано: ОБЩИНА ТРОЯН РЕШЕНИЕ № 127 от 22 февруари 2024 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1

На основание заповед №274/ 22.02.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1, с площ от 86,69 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян,…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 53707.69.93 с площ 1571 кв.м.

       На основание заповед №275/ 22.02.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 53707.69.93 с площ 1571 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.455.1 с площ от 668 кв.м.

       На основание заповед №276/ 22.02.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.455.1 с площ от 668 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Ливада“ по кадастралната карта…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook