Уведомление за откриване на производство…

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от Военен географски център с административен адрес гр.Троян, ул.“Христо Цонковски “ № 1 за обект: Ляв тротоар…

Обява до заинтересовани лица -…

Обява до заинтересовани лица - Многофункционална спортна зала

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Троян съобщава на засегнатото нселение, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Троян" в ПИ с идентификатор: 73198.505.135, УПИ VIII, кв. 88 по…

 Инвестиционно предложение за парк Къпинчо

Инвестиционно предложение за парк Къпинчо

Инвестиционно предложение за Изграждане на хотелски комплекс, включващ строителство на четири броя сгради с хотелски стаи, открит басейн, обслужваща сграда към басейна и комбинирана спортна площадка.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top