Общинска собственост

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов

Заместник-кмет „Бюджет, финанси и общинска собственост“

Конкурс за подпомагане на студенти на фондация “Професор д-р Христо Браилски”

Конкурс за подпомагане на студенти на фондация “Професор д-р Христо Браилски”

Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2021 - 2022 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение.

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

               На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:  

Допуснати кандидати  до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

Допуснати кандидати до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

 На проведения на 15.03.2021 г. първи етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД,  с. Орешак - Предварителен подбор на кандидатите по документи, комисията назначена със Заповед №399/12.03.2021 г. на кмета на Община Троян допуска всички кандидати, подали документи за участие, а…

Община Троян освобождава от наем ползвателите на помещения, които са общинска собственост, ако спазват противоепидемичните мерки

Община Троян освобождава от наем ползвателите на помещения, които са общинска собственост, ако спазват противоепидемичните мерки

Кметът на община Троян предлага на Общинския съвет продължение на мярката за освобождаване от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на наемателите на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт.

Обявления

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване на поземлен имот в с. Чифлик

На основание заповед №856/ 25.06.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик, която част е с площ от 2619 кв.м., при начална тръжна…

Обявление на публични търгове за продажба на поземлени имоти в с. Балабанско и гр. Троян

На основание заповед № 756 / 02.06.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.3 с площ от 415 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по…

Публични търгове за продажбата на поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с. Балабанско, община Троян

  На основание заповед №621/ 29.04.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.36 с площ от 600 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, по…

Конкурс за отдаване под наем на общински имот

На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян ОБЯВЯВА: конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост, която част с обща площ от 480 кв.м. включва: салон за хранене; кухненски блок; подготвителни; складови; битови и хладилни помещения,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top