Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проведе се встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на проект „Повишаване на енергийна ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" № 1”

23
Ное
2017
Проведе се встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението…

Община Троян даде официален старт на проекта за повишаване на енергийната ефективност на сградата на администрацията, находяща се на пл. „Възраждане“№1 в гр. Троян

 

В деня на Християнското семейство, 21.11.2017 г., се проведе встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект № BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишане на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Освен домакина г-жа Донка Михайлова присъстваха още: заместник-областният управител г-н Илиян Тодоров, председателят на ОбС-Троян г-н Николай Тодоров, представители на фирмите-изпълнители, представители на партньорите на Община Троян за изпълнение на проекта, екипът по управление на проекта, медии и гости.

Ръководителят на проекта, инж. Полина Павлова запозна присъстващите с целите, предстоящите дейности и очакваните резултати, финансиращата програма и екипът за управление на проекта.

На провелата се по-късно официална церемония за ефективния старт на проекта, Кметът на община Троян Донка Михайлова и изпълнителят на строително-монтажните работи поставиха изолация от вътрешната страна на външна ограждаща стена на сградата на администрацията, с което симвочно дадоха старт на изпълнението на проекта. Кметът пожела успех на проекта, като извърши и един от най-старите български обичаи – лисване на менче с вода.

 

Проектът е на обща стойност 1 037 155,63 лв., от които 840 624,34 лв.европейско съфинансиране, 148 345,46 лв. лв. национално съфинансиране и 48 185,83 лв. съфинансиране от Община Троян.

Партньори на Община Троян, в изпълнение на проекта са Висш Съдебен съвет и Областна администрация – Ловеч, като разпоредители с частите от сградата, в които се помещават Районен съд - Троян, Районна прокуратура – Троян, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, включващи: топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна и ремонт на фасадната дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация. Ще бъдат изпълнени задължителните и препоръчителните мерки, предписани в техническото обследване на сградата, включващи ремонт вътрешни помещения, ремонт на покрив, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт и подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, ревизия на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване на фасадната облицовка и др. Също така ще бъдат изпълнени мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата.

С реализацията на предвидените в проекта дейности, ще бъде повишена енергийна ефективност и достигнат клас на енергопотребление „В“ на обществена сграда на държавната и общинската администрация, ще бъдат намалени разходите за енергия на сградата, а по-високото ниво на енергийната ефективност пряко ще допринесе за понижаване на годишното потребление на първична енергия, и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове. Ще бъде осигурено по-добро качество на въздуха, условията за живот и работната среда, ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики и удължен на жизнения цикъл на сградата.

 

www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане” № 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
Последна промяна: 08:25, 21 Януари 2021
Разглеждания: 366

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook