Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Напомняне за задължителното деклариране на притежаваните кучета

21
Мар
2023
Напомняне за задължителното деклариране на притежаваните кучета

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Задължителното деклариране на притежаваните кучета

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомняме на всички собственици на кучета, че независимо от породата и целта на отглеждане, сте ДЛЪЖНИ ги декларирате и регистрирате по местоживеене.

За притежаване на куче собственикът заплаща такса в общината, на чиято територия е постоянния му адрес/седалище.

В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/ седалище.

Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицински паспорт, удостоверяващ наличието на маркер (имплантиран чип), гарантиращ идентификацията на кучето.

Размерът на годишната такса за притежаване на куче на територията на община Троян е 5 (пет) лева. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Събраните суми се влагат в дейности, свързани с овладяването на популацията на безстопанствени кучета.

 

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност „Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.; изм., бр. 17 от 2018 г.; доп., бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси. (2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

Посочените по-горе категории кучета също се декларират и регистрират.

Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Собственик на куче, който не декларира притежаваното от него куче се наказва с глоба до 200 лева, съгласно чл.127 от Закона за местните данъци и такси!

 

 

Последна промяна: 09:23, 21 Март 2023
Разглеждания: 366

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook