Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Най-често срещани въпроси и отговори

На място на гише, устно, чрез лицензиран пощенски оператор или онлайн чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян, чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, през портала на Министерство на електронното управление, чрез мобилно устройство с Андроид с облачен КЕП, чрез портал за електронни административни услуги на Община Троян /Местни приходи/:

https://www.troyan.bg/bg/elektronni-uslugi-na-obshtina-troyan

В Община Троян могат да се подават заявления за административни услуги по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен КЕП, или ПИК на НАП, на следните адреси:

По Ваш избор: на мястото, в което е подадено заявлението, по електронната поща, на посочен от вас mail, чрез лицензиран пощенски оператор или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.

Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Електронни услуги на интернет страницата на община Троян https://www.troyan.bg/bg/elektronni-uslugi-na-obshtina-troyan, Деловодна справка http://46.35.186.10:81/AcsDocRep/Home/Login и следвате посочените указания. За да направите справката, при подаване на заявление в Центъра за административно обслужване е необходимо да изискате от деловодителя да Ви предостави освен входящ номер и индивидуален код за достъп.

В Община Троян е изграден Раздел „Сигнали“, на следния адрес: https://www.troyan.bg/bg/signali или директно към интернет платформата Кмете, Виж! https://www.troyan.bg/bg/kmete-vizh и директно към платформата „Подай сигнал“ https://www.troyan.bg/bg/forma-za-podavane-na-signali

В отдел „Услуги на гражданите“ и отдел „Местни приходи“ са налични кутии за мнения, сигнали и предложения на гражданите, където може да пуснете Вашия сигнал.

В Общината функционират и горещи телефони за подаване на сигнали, както следва

 • Сигнали, жалби и предложения: 0670 / 68 009
 • Сигнали по опазване на околната среда и обществения ред: 0670 / 68 050
 • Сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение: 0700 14721 (на цената на един градски разговор)

Община Троян е създала възможност на гражданите си да подават заявление и получават услуги от други администрации, в областта на гражданското състояние, в областта на местни приходи, както и заявления за услуги, извършване от областна администрация – Ловеч.

Необходимо е да посетите Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян, на адрес: град Троян, пл. „Възраждане“ № 1 и да заявите каква услуга желаете. Заплащането на услугата от другата община се извършва по Банков път, easypay или друг канал за разплащане, което ще Ви бъде указано от служителя, който Ви обслужва.

Готовият документ ще получите място в ЦАО.

Необходимо е да посетите общината/кметството/кметското наместничество, по местонахождение на жилището Ви. Например ако желаете да си смените постоянния адрес в с. Калейца, Община Троян, е необходимо да посетите Кметство Калейца и да представите следните документи:

 1. Документ за самоличност – за сверяване на данните Ви.
 2. Документ за собственост върху имота /ако не разполагате с такъв е достатъчно да представите квитанция за платен данък/ или Договор за ползване под наем. За имоти вписани в АВ след 2000 година се извършва справка по служебен път.
 3. Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на жилището. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на жилището.
  Поради тази причина е удачно да посетите общината/кметството/кметското наместничество заедно със собственика на жилището.
 4. Попълване на „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
 5. Заплащане на таксата от 5,00 лв.
 6. Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес.

Забележка *За промяна на постоянен адрес на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т.3.

За промяна на постоянен адрес на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по т. 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред кмета на общината/кмета на кметство/кметския наместник, или с нотариална заверка на подписа.

За промяна на постоянен адрес на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

С удостоверението, което ще получите, в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.

* Забележка: Старата Ви лична карта е валидна, до издаване на новата лична карта.

Необходимо е да посетите общината/кметството/кметското наместничество, по местонахождение на жилището. Например ако желаете да си смените настоящия адрес в с. Чифлик, Община Троян, е необходимо да посетите кметско наместничество с. Чифлик и да представите следните документи:

 1. Документ за самоличност – за сверяване на данните Ви.
 2. Документ за собственост върху имота /ако не разполагате с такъв е достатъчно да представите квитанция за платен данък/ или Договор за ползване под наем. За имоти вписани в АВ след 2000 година се извършва справка по служебен път.
 3. Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.
  Поради тази причина е удачно да посетите общината/кметството/кметското наместничество заедно със собственика на жилището.
 4. Попълване на „Адресна карта”.
 5. Заплащане на таксата от 5,00 лв.
 6. Веднага получавате удостоверението Ви за настоящ адрес.

Забележка *За промяна на настоящ адрес на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т.3.

За промяна на настоящ адрес на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по т. 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред кмета на общината/кмета на кметство/кметския наместник, или с нотариална заверка на подписа.

За промяна на настоящ адрес на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

Информацията е достъпна на следния линк: https://www.troyan.bg/bg/bankovi-danni-na-obshtina-troyan

На каса в брой или чрез ПОС-терминал. По банков път. Банковата сметка е посочена тук https://www.troyan.bg/bg/bankovi-danni-na-obshtina-troyan чрез epay- www.epay.bg, чрез единна входна точка за електронни плащания на Министерство на електронното управление https://pay.egov.bg/

Подробна информация на следния линк.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook