Наредби

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодшна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Изменена и допълнена с Решение на ОбС Троян № 634/29.03.2018 г.

Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян

Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г., изм. и доп. с Решение № 416/27.04.2017 г.

Наредба № 5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Троян

Приета с решение на ОбС – Троян № 374/30.03.2017 г.

Наредба за определяне на реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и реклами на територията на Община Троян

Приета с решение № 184/28.10.2004 г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 792/19.12.2014 год. на Общински съвет Троян, изменена съгласно адм.д.№228/2016 г. на ЛАС

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Троян

Приета с решение № 896 по протокол № 47 от 30.04.2015 г. на ОбС - Троян

Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Троян

Приета с Решение № 157 от 11.09.2008 г. на Общински съвет – Троян, изменена и допълнена с Решение на ОбС № 663 от 26.06.2014 г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top