Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Контакти

Адреси


Общинска Администрация - Троян:
ПК: 5600, 
град Троян
площад "Възраждане" №1

 


Отдел "Местни приходи":
ПК: 5600,
град Троян
ул. "Г. С. Раковски" №55, ет.1

 


Сектор "Земеделие и гори"
Отдел "Социална и здравна политика"
: ПК: 5600,
град Троян,
ул. "Любен Каравелов" №42

Телефонни номера и е-мейл адреси

Ръководство

Донка Михайлова Кмет на Община Троян mayor@troyan.bg 0670 / 68 001
Ангел Ангелов Заместник-кмет на Община Троян angelov@troyan.bg 0670 / 68 008
Николай Райковски Заместник-кмет на Община Троян nraykovski@troyan.bg 0670 / 68 013
Вероника Тодорова Заместник-кмет на Община Троян vtodorova@troyan.bg 0670 / 68 011
Цветелина Калчева Секретар на Община Троян kalcheva@troyan.bg 0670 / 68 026
Момчил Стоянов Главен архитект architect@troyan.bg 0670 / 68 014
       
Диана Дренска Главен специалист "Сътрудник на кмета" postbox@troyan.bg 0670 / 68 009
Станислава Вачева Главен експерт "Връзки с обществеността и протокол" pr@troyan.bg 0670 / 68 025

Дирекция "Анализ, планиране и проекти"

Вера Добрева-Съботинова Директор на дирекция "Анализ, планиране и проекти" vdobreva@troyan.bg 0670 / 68 016
Снежина Табакова Главен експерт "Планиране и проекти" stabakova@troyan.bg 0670 / 68 032
Полина Павлова Главен експерт "Строителство" pavlova@troyan.bg 0670 / 68 019
Ивелина Калчева Главен експерт "Планиране и проекти" inankova@troyan.bg 0670 / 68 032

Дирекция "Общинска собственост и икономика"

Борис Бояджиев Директор на дирекция "Общинска собственост и икономика boyadzhiev@troyan.bg 0670 / 68 002
Радион Букарев Ръководител сектор "Земеделие и гори" r.bukarev@troyan.bg 0670 / 63 139
Мария Минкова Главен експерт "Икономика и приватизация" mminkova@troyan.bg 0670 / 68 056
Христо Ангелов Главен експерт "Туризъм и транспорт" hangelov@troyan.bg 0670 / 68 037
Пламена Найденова Младши експерт "Търговия и туризъм" pnaydenova@troyan.bg 0670 / 52 040
Моника Данева Главен експерт "Земеделие" mdaneva@troyan.bg -
Красимир Атанасов Главен експерт "Общинска собственост" katanasov@troyan.bg 0670 / 68 024
Силва Сахагова-Капоунова Главен експерт "Икономика" kapounova@troyan.bg 0670 / 68 056
Цецка Кирилова Младши експерт "Общинска собственост" tskirilova@troyan.bg 0670 / 68 024
Стефан Дочев Главен специалист "Общинска собственост и жилищна политика" sdochev@troyan.bg 0670 / 68 039
Десислава Костова Специалист "Гори" dkostova@troyan.bg -
Десислава Николова Главен експерт "Гори" dnikolova@troyan.bg -
Васил Стойчев Специалист "Земи" vstoychev@troyan.bg -
Васил Минков Специалист "Гори" vasilminkov@troyan.bg -
Мирослав Миладинов Специалист "Гори" miladinov@troyan.bg -

Дирекция "Строителство"

Мария Василева Директор на дирекция "Строителство" vasileva@troyan.bg 0670 / 68 018
Лариса Цонкова Главен експерт "Инвестиционна политика" conkova@troyan.bg 0670 / 68 018
Лена Дундева Главен експерт "Строителство и инженерна инфраструктура" ldundeva@troyan.bg 0670 / 68 061
Николай Петров Главен експерт “Пътна инфраструктура" injnpetrov@troyan.bg 0670 / 68 028
Павли Дочев Младши експерт "Строителство и инженерна инфраструктура" pdochev@troyan.bg 0670 / 68 028
Цанко Симеонов Младши експерт "В и К" simeonov@troyan.bg 0670 / 68 028
Пламенка Гечева Главен специалист "Строителство" pgecheva@troyan.bg 0670 / 68 059

Дирекция "Устройство на територията"

Николай Хитров Директор на дирекция "Устройство на територията" hitrov@troyan.bg 0670 / 68 015
Таня Димитрова Главен експерт "Контрол ТСУ" tdimitrova@troyan.bg 0670 / 68 015
Таня Рогачева Главен експерт "Екология" ecology@troyan.bg 0670 / 68 017
Надка Иванова Главен специалист "Градоустройство и архитектура" nivanova@troyan.bg 0670 / 68 031
Ивелина Станкова Главен специалист "Техническо обслужване" istankova@troyan.bg 0670 / 68 055
Йонита Генова Главен специалист "Техническо обслужване" yogenova@troyan.bg 0670 / 68 055
Ангелина Иванова Инспектор "Незаконно строителство" aivanova@troyan.bg 0670 / 68 030
Соня Недялкова Младши експерт "Екология" nedyalkova@troyan.bg 0670 / 68 017
Светлана Спасовска Главен специалист „Градоустройство и архитектура“ sspasovska@troyan.bg 0670 / 68 031
Мариян Колев Главен експерт "Кадастър и регулация" mkolev@troyan.bg 0670 / 68 029

Отдел "Бюджет и човешки ресурси"

Галя Белевска Началник на отдел "Бюджет и човешки ресурси" budget@troyan.bg 0670 / 68 003
Милко Банчевски Главен експерт "Човешки ресурси" hr@troyan.bg 0670 / 68 021
Йорданка Костовска Главен експерт "Финанси - функция Образование" yokostovska@troyan.bg 0670 / 68 034
Радослава Шкодрова Старши експерт "Бюджет и касово изпълнение" rshkodrova@troyan.bg 0670 / 68 057
Ивайла Илиева Старши експерт "Бюджет и анализ" ilieva@troyan.bg 0670 / 68 057

Отдел "Местни приходи"

Галя Белевска Началник на отдел "Бюджет и човешки ресурси" budget@troyan.bg 0670 / 68 003
Марин Василковски Началник на отдел "Местни приходи" vasilkovski@troyan.bg 0670 / 60 479
Мария Нанковска Главен експерт "Контрол МДТ" mnankovska@troyan.bg 0670 / 63 106
Теодора Калчева Главен експерт "Обслужване, приемане и обработване на МДТ" tkalcheva@troyan.bg 0670 / 63 106
Мария Матева Старши експерт "Местни приходи" mmateva@troyan.bg 0670 / 63 106
Вероника Тошкова-Лазарова Младши експерт "Местни приходи" vtoshkova@troyan.bg 0670 / 60 479
Мария Гуевска Младши експерт "Местни приходи" guevska@troyan.bg 0670 / 60 479
Силвия Генковска Главен специалист "Местни приходи" sgenkovska@troyan.bg 0670 / 63 106
Мария Гетова Главен специалист "Местни приходи" mgetova@troyan.bg 0670 / 63 106
Мария Иванова Главен специалист "Местни приходи" mivanova@troyan.bg 0670 / 63 106
Димитър Вучков Главен специалист "Местни приходи" dvuchkov@troyan.bg 0670 / 63 106
Дияна Петрова Главен специалист "Местни приходи" dpetrova@troyan.bg 0670 / 63 106
Ралица Груева Главен специалист "Местни приходи" rgrueva@troyan.bg 0670 / 63 106

Отдел "Правен"

Цвета Димова Началник на отдел "Правен" jurist@troyan.bg 0670 / 68 047
Ирина Князева Юрисконсулт iknyazeva@troyan.bg 0670 / 68 035
Иванка Радойкова Главен специалист "Техническо обслужване Общински съвет" citycouncil@troyan.bg 0670 / 68 006
Красимира Дункова Технически сътрудник "Правно обслужване" kdunkova@troyan.bg 0670 / 68 035

Отдел "Счетоводство"

Марияна Николова Началник на отдел "Счетоводство" mlaleva@troyan.bg 0670 / 68 023
Марияна Киева- Цонковска Главен специалист "Счетоводство" mkieva@troyan.bg 0670 / 68 027
Лилия Гадевска Главен специалист "Касиер" kasa@troyan.bg 0670 / 68 022
Лиляна Данева Главен специалист "Счетоводство" ldaneva@troyan.bg 0670 / 68 027
Цеца Трифонова Главен специалист "Счетоводство" trifonova@troyan.bg 0670 / 68 023
Тихомира Евтимова Счетоводител evtimova@troyan.bg 0670 / 68 027
Иван Раев Главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“ domakin@troyan.bg 0670 / 68 021
Моника Баковска Главен специалист „Счетоводство“ mbakovska@troyan.bg  0670 / 68 027

Отдел "Услуги на гражданите"

Анита Маринова Началник на отдел "Услуги на гражданите" anita@troyan.bg 0670 / 68 041
Мария Ковачева Старши експерт "Административно обслужване" mkovacheva@troyan.bg 0670 / 68 036
Светлина Дончева Старши експерт "Гражданско състояние" info@troyan.bg 0670 / 68 042
Димитър Калински Младши експерт "Системен администратор" it@troyan.bg 0670 / 68 025
Анна Белперчинова Младши експерт "Поддръжка на компютърната техника и програмни продукти" any@troyan.bg 0670 / 68 041
Елеонора Пандурска Главен специалист "Деловодство и архив" epandurska@troyan.bg 0670 / 68 039
Десислава Симеонова Главен специалист dsimeonova@troyan.bg 0670 / 68 038
Таня Цанкова Куриер tsankova@troyan.bg 0670 / 68 039
Ивета Мочева Специалист imocheva@troyan.bg 0670 / 68 036

Отдел "Хуманитарни дейности"

Вяра Дочева Началник отдел "Хуманитарни дейности" vdocheva@troyan.bg 0670 / 68 012
Валентина Петкова Главен експерт „Социална и здравна политика“ vpetkova@troyan.bg 0670 / 60 302; 0878 90 18 53
Тодор Комитов Главен експерт "Младежки дейности и спорт" sport@troyan.bg 0670 / 68 034
Тереза Георгиева Главен специалист "Култура" tgeorgieva@troyan.bg 0670 / 68 012
Ани Иванова Специалист "Предучилищно и начално образование" aniivanova@troyan.bg 0670 / 68 012
Бисерка Петрова Секретар на ОбКБППМН bpetrova@troyan.bg 0670 / 68 012
Мария Златева Главен специалист zlateva@troyan.bg 0670 / 68 012
Петър Аврамски Главен специалист pavramski@troyan.bg 0670 / 68 012

Звено "Вътрешен одит"

Светла Георгиева Ръководител на Звено "Вътрешен одит" sgeorgieva@troyan.bg 0670 / 52 000
Йонка Врачанска-Дисанска Старши вътрешен одитор mailbox@troyan.bg 0670 / 52 000

Звено "Обществени поръчки"

Пламена Димитрова Главен експерт „Обществени поръчки" pdimitrova@troyan.bg 0670 / 68 005
Петя Узунова - puzunova@troyan.bg 0670 / 68 005
Гълъбина Пенкова Младши експерт "Обществени поръчки" gpenkova@troyan.bg 0670 / 68 005

Сигурност на информацията

Румен Варчев Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" varchev@troyan.bg 0670 / 68 046
Дежурен в Община Троян Оперативен денонощен дежурен - 0670 / 68 050

 

Обратна връзка