Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

46 Минко Акимов

Минко Цочев Акимов

Роден: 10.07.1947 г. гр. Троян

Образование: Висше – право, СУ „Климент Охридски“ – София

Кариера:

1969 – 1974 г. Разузнавач – Криминална полиция

1974 – 1980 г. Заместник началник на РУ на МВР Троян

1980 – 1989 г. Бил е общински съветник в Общински съвет Троян през различни периоди

1980 – 2003 г. Началник РУ на МВР – Троян

2003 – 2007 г. Заместник началник на Затвора – Ловеч, Министерство на правосъдието

2007 – 2011 г. Кмет на Община Троян

2011 – 2013 г. Председател на Общински съвет – Троян

2013 – 2019 г. Зам. председател на Общински съвет – Троян

2019 - Общински съветник

 

Обществена дейност:

 • В различни периоди (1980-2000 г.) член на УС на спортни клубове по: футбол, баскетбол, биатлон, ориентиране.
 • Член на УС на САРБ – съюз на ловци и риболовци в България
 • От 1988 г. до сега – председател на УС на сдружение на ловците и риболовците в общините Троян и Априлци.
 • 2011 – 2020 г.  – Председател на Контролен Съвет на МИГ – Троян – Априлци – Угърчин

 

Проекти през мандата :

1. Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян

 • Бюджет: 3 092 599,34 лв.
 • Срок: 15.12.2008 г. -  15.06.2011 г.

Проектът включва изготвяне на инвестиционни проекти  за реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане и реконструкция на канализацията на гр. Троян

2. Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян

 • Бюджет: 1 814 071,73 лв.
 • Срок: 29.12.2008 г. - 29.06.2011 г

Проектът включва изготвяне на инвестиционни проекти за: реконструкция на водопроводната мрежа; изграждане на канализационната мрежа на с. Орешак; предпроектно проучване за начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните и изготвяне на съответната техническа документация. Проектът е изпълнен. В резултат от изпълнението на проекта, Община Троян разполага с работни проекти за 15 600 м водопроводна мрежа и 20 502 м канализационна мрежа на с. Орешак. Решен е начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните води на с. Орешак, а именно отвеждането им до ПСОВ – Троян.

3. Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян

 • Бюджет: 7 803 750,97 в т. ч. съфинансиране от Община Троян 163 953,53 лв. + 129 955,97 лв.
 • Срок: 29.12.2008 г. - 29.08.2011 г.

Проектът включва изпълнение на първия етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, включващ подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води на града, а именно:

 1. Реконструкция на Главен колектор ІV от ОК258 до ОК744 и Профил І-7 по ул. “Христо Ботев”, гр. Троян;
 2. Строителство на Профил VІІ-8 (от ОК837 до ОК923) и Профил VІІ-2 (от ОК921 до ОК916) по ул. “Симеон Велики”, гр. Троян, от кръстовището с ул. “Радецки”, посока с. Балабанско;
 3. Строителство на Профил ІV-12 (от ОК894 до ОК891) по ул. “Симеон Велики”, гр. Троян;
 4. Реконструкция на Профил ІV-21 (от ОК967 до ОК891) по ул. “34-ти Троянски полк”, гр. Троян;
 5. Инженеринг на втори етап “Биологично пречистване” на Пречиствателна станция за отпадъчни води – град Троян.

Проектът е изпълнен. В резултат от изпълнението на проекта са изградени 580 м нова канализационна мрежа, реконструирана и подменена е 350 м канализационна мрежа, реконструирани и подменени са 400 м колектори. Изграден е и функционира втори етап, биологично пречистване на ПСОВ – Троян.

4. Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Букувец” в гр. Троян

 • Бюджет: 5 644 883,71 лв.
 • Срок: 03.09.2010 г. - 02.09.2012 г.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията за протичане на учебния процес в училищата и работата в детските градини, както и да се снижат разходите за издръжка на обществените сгради, чрез прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите. На всички сгради, включени в проекта ще се извършат следните основни строително-монтажни работи: ремонт на покрив; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация; подмяна на В и К, Ел. и ОВ инсталации; вертикална планировка. В обектите ЦДГ „Незабравка”, с. Орешак, ОДЗ „Буковец”, гр. Троян, и СДГ в с. Калейца се предвижда изграждане на нови котелни помещения.

5. “Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и срутище на “Римски път”

 • Бюджет: 782 988,20 лв.
 • Срок: 25.06.2009 г. - 24.02.2011 г.

Специфичните цели на проекта са: Да се укрепи свлачището на стадиона на град Троян. Да се укрепи срутището на улица „Римски път” в град Троян. Да се ограничи разрастването и проявлението на свлачищните и срутищни процеси на територията на град Троян и да се създадат предпоставки за благоустрояване на компрометираните градски зони.

6. Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян

 • Бюджет: 3 762 465,09 в т. ч. съфинансиране от Община Троян 188 270,71 лв.
 • Срок: 16.07.2010 г. - 16.04.2012 г.

Проектът включва дейностите:

 1. Реконструкция на улици и реконструкция на стари и изграждане на нови тротоари, изграждане на нови и ремонт на съществуващи паркинги на улици в ЖК „Младост“, улица „Балкан“, улица „Мизия“.
 2. Рехабилитация и реконструкция на улица „Христо Ботев”.
 3. Реконструкция на улици и подмяна на тротоари и обособяване на паркоместа в  кв. „Лъгът”, гр. Троян.
 4. Изграждане на 3 детски площадки за деца от 3 до 12 години.

​7. Развитие на туристически атракции в община Троян

 • Бюджет: 1 465 108,68 в т. ч. съфинансиране от Община Троян 219 766,30 лв.
 • Срок: 28.12.2010 г. - 28.12.2011 г.

Проектът включва: ремонт на зала №1, зала №2, зала №3, зала №7, обслужваща сграда, главен вход и двор на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак, община Троян. Закупуване на ново оборудване. Промоционални дейности. Обучение на персонала по професията „Екскурзовод”.

8. Корекция на р. Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения

 • Бюджет: 1 002 882,89 в т. ч. съфинансиране от Община Троян 50 144,14 лв.
 • Срок: 03.06.2011 г. - 02.12.2012 г.

Общата цел на проекта е надгради усилията на местната власт за подобряване качеството на живот и екологичните условия в гр. Троян, чрез осигуряване на безопасна и естетически привлекателна градска среда. Специфичаната цел на проекта е да се приложат адекватни инженерни мерки за ограничаване на риска от наводнения в централната част на гр. Троян, вследствие на високи води на река Бели Осъм, както и за предпазване на брега от ерозия. Пректът предвижда разширяването на 210 м от речното корито с 10 до 20 м в различните профили и изграждането на 303 м крайбрежни стени, което от една страна ще осигури нормален отток при пълноводие и ще предпази прилежащата територия от заливане при високи води, а от друга страна ще запази 186 м речен бряг от ерозионни процеси.

9. Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата

 • Бюджет: 352 956,11 в  т. ч. съфинансиране от Община Троян 17 647,81 лв.
 • Срок: 09.08.2011 г. - 08.02.2013 г.

Общата цел на проекта е повишаване на привлекателността и социално-икономическото развитие на община Троян чрез засилване ролята на културата и въвеждане на иновативни практики при провеждане на културни събития.

Проектът включва:

 1. закупуване на оборудване за осигуряване провеждането на събитието – модулна сцена; озвучителна техника и осветление; пана; витрини; подиуми;
 2. реализиране на строително-монтажни работи – изграждане на 3 рампи за инвалиди; ремонт на каменни плочи на мястото определено за експозиционно пространство, където ще се реализират демонстрационни дейности;
 3. подготовка на иновативното културно събитие – провеждане на конкурс за откриване на фестивала и изработване на символи на фестивала; обявяване на конкурс за подготовка на спектакли за представяне на местната култура сред местната общественост; подготовка на празничното пространство и организация по откриване на фестивала;
 4. провеждане на иновативното културно събитие – първата част е демострационна и експозиционна, в рамките на която участниците ще могат да разгледат, пробват, възродят традиции, свързани с отглеждането и преработката на сливи в Троянския край; втората част предвижда културни изяви за представяне и разпространение на създадените продукти; третата част предвижда присъждане на приз сред местните жители „Троянски майстор”, въз основа на представяне на различни ястия от сливов плод и сливова ракия, произведени от местните жители.

10. Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Троян

 • Бюджет: 180 853,84 лв.
 • Срок: 01.01.2011 г. - 28.02.2012 г.

Дейностите по проекта включват: Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители; Подбор на социалните асистенти и домашните помощници; Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници; Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата; Обучение на социалните асистенти и домашните помощници; Предоставяне на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите. Извършен е подбор на потребители и изпълнители на социалните услуги. Реалното предоставяне на услугите стартира от 01.03.2011 г. Към 31.07.2011 г. се предоставят услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на 65 лица от 28 изпълнители.

11. Подкрепа за достоен живот

 • Бюджет: 73 326,76 лв. (определен бюджет за община Троян)
 • Срок: 08.11.2010 г. - 30.04.2012 г.

Община Троян е партньор по проекта за дейност „Личен асистент”.  Целта на проекта е да даде възможност за предоставяне на услугата „социална терапия”, която включва социална медицинска и рехабилитационна подкрепа в дома на клиента, индивидуална работа по случай.

12. Ефективен граждански контрол за прозрачно и ангажирано управление в община Троян

 • Бюджет: 147 000,00 лв.
 • Срок: 08.11.2010 г. - 30.04.2012 г.

Община Троян беше партньор по проекта. Реализацията на същия приключи през 2009 г. Целта на проекта беше да се развие и утвърди партньорството, основано на доверие, уважение и отговорност между структурите на гражданското общество и администрацията на община Троян за провеждане на мерки за ефективен граждански контрол и мониторинг, превенция на корупцията и повишаване на отчетността на администрацията.

13. Ефективност и качество за добро управление

 • Бюджет: 331 138,18 лв.
 • Срок: 14 месеца от датата на подписване на ДБФП

Партньор по проекта е община Елванген, Германия. Основната цел на проекта е повишаване ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики в областта на оптимизиране на разходите по управление на публична собственост.

Проектът включва: проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства при управление на общински имоти. Работно посещение на експерти от община Троян в община Елванген за обмен на информация и практика при прилагане на принципите на добро управление и управлението на общински обекти. Провеждане на конференция “Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност” . Предприемане на съвместни мерки за повишаване ефективността на управление на общински обекти. Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти.

14. Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

 • Бюджет:     558 529,21 лв.
 • Срок: 18 месеца от датата на подписване на ДБФП

Община Троян е партньор по проекта, заедно с общините Ловеч и Тетевен. Водеща организация е Областна администрация – Ловеч. Основната цел на проекта е постигне на интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво.

15. Интегриран проект за водния цикъл на село Шипково, община Троян

 • Бюджет:   4 235 452,80 лв. 
 • Срок: 23.10.2009 г. - 23.04.2012 г

Проектът включва строителство на пречиствателно съоръжение за фекално-битови води, изграждане на главен колектор І и ІІ и профили ІV и V. Предвидени са изграждане на три броя дъждопреливници, две дънни преминавания и брегово заустване след пречиствателното съоръжение. Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, по трасетата на изграждащите се канализационни колектори и профили.

16. Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна

 • Бюджет:    308 491,20 лв.
 • Срок: 31.03.2011 г. - 31.03.2013 г.

Проектът включва възстановителни дейности (залесяване) в отдел 1045 ”а”, поземлен имот 15703.182.5 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна с площ 50 дка; Закупуване на оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с. Шипково и град Троян; Реконструкция на горски път в местността „Сойченското в землището на село Голяма Желязна – 1 451 м.

17. Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциална местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци (Община Троян е партньор по проекта)

 • Бюджет:     188 065,00 лв.
 • Срок: 03.02.2011 г.

Основната цел на проекта е формиране на екип и изграждане на капацитет на Местна инициативна група общини Троян и Априлци, която ще бъде ангажирана в подготовката и изпълнението на стратегията за местно развитие, разработена по проекта. В резултат от изпълнението на проекта са създадени: Стратегия за местно развитие, която е представена в Министерство на земеделието и храните; Офис с четири работни места за изпълнение на стратегията за местно развитие; Обучен е персонал за изпълнение на стратегията за местно развитие; Проведени са множество информационни събития, семинари и форум-срещи за информиране на местното население, което може да участва с проектни предложения към МИГ.

 

Последна промяна: 13:36, 24 Ноември 2020
Разглеждания: 1531

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook