Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Функции на Община Троян

Общинската администрация подпомага дейността на Общинския съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници при осъществяване на правомощията им и извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица на територията на Община Троян.

Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на обществото, като се ръководи от принципите на законност, ефективност, отговорност и отчетност, субординация и координация, служебно начало, предвидимост, безпристрастност и обективност с цел гарантиране интересите на Община Троян и населението.

При изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните).

Общинската администрация работи в условията на публичност и прозрачност, при съблюдаване изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Закона за достъп до обществена информация.

Структурите на общинската администрация разглеждат и решават предложенията, сигналите, жалбите и заявленията на гражданите в съответствие със закона.

Общинската администрация извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица на територията на Община Троян в съответствие с Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване.

Община Троян е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен център град Троян.

В състава на общината влизат 21 населени места, от които 19 са кметства и 2 са кметски наместничества.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook