Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Функции и правомощия

Кмета на община:

 • Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.
 • Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
 • Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация.
 • Кметът представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
 • В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията приети с местен референдум.
 • При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник кметове.
 • Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.
 • Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.
 • Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
 • Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдe контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

Кметът на общината:

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.

Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация.

Кметът представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от Конституцията на Република България, законите и подзаконовите нормативни актове, актовете на Общинския съвет и решенията на населението, приети с местен референдум.

Кметът на общината:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
 2. Назначава и освобождава от длъжност Заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.
 3. Организира изпълнението на дългосрочните програми.
 4. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове.
 5. Съставя проекта на бюджет и организира неговото изпълнението.
 6. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на Общината.
 7. Управлява социалните услуги на територията на Общината, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности.
 8. Осигурява прилагането на държавната образователна политика и на политиката за закрила на детето в Общината.
 9. Организира и ръководи защитата при бедствия на територията на Общината, координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.
 10. Председателства съвета за сигурност.
 11. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерство на вътрешните работи.
 12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и организира изпълнението им.
 13. Предоставя свои функции по Закона за устройство на територията на Заместник-кмет, на главния архитект и на други длъжностни лица в общинската администрация. Назначава общински експертен съвет по устройство на територията.
 14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние на територията на общината, като може да възлага тези функция с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация.
 15. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица със заповед.
 16. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост.
 17. Оказва съдействие на управителните органи на етажните собствености и техните управителни органи, при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
 18. Провежда политиката по опазване на околната среда, организира разработването на програма за опазване на околната среда и управлението на битовите и строителни отпадъци.
 19. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет.
 20. Внася в Общинския съвет предложенията за решения и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.
 21. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението му два пъти годишно.
 22. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
 23. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет.
 24. Упражнява правомощията на административно-наказващ орган, лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица, съобразно действащите нормативни актове.
 25. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.
 26. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

 

Кметът на Общината като ръководител на общинската администрация:

 1. Внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация.
 2. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация.
 3. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея.
 4. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС.
 5. Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител.
 6. Назначава и освобождава служителите в общинската администрация с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметства.
 7. Отговаря за изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.
 8. Ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицирана информация, лични данни и мрежова и информационна сигурност.
 9. Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключва договорите за тях.
 10. Осигурява организацията по предоставянето на административни услуги, включително и по електронен път.
 11. Организира изпълнението на задачите, във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка.
 12. Утвърждава вътрешни актове, регламентиращи дейността на общинската администрация.

 

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

 

Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

 

Кметът на Общината, в случаите предвидени в закона, може да упълномощава или възлага със заповед свои правомощия на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината, главния архитект, директори на дирекции, началници на отдели или на други служители от общинската администрация.

Пряко ръководи следните структури от общинската администрация:

1. Заместник-кметове на община Троян.

2. Секретар на община Троян.

3. Главен архитект.

4. Кметски наместници.

5. Звено „Вътрешен одит”.

6. Гл. експерт „Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване”.

7. Гл. специалист „Сътрудник на Кмета“.

8. Гл. експерт „Връзки с обществеността и протокол“.

9. Служител с функции по мрежова и информационна сигурност.

10. Служител с функции на лице по защита на личните данни.

11. Главни специалисти в кметските наместничества.

 

При отсъствие на Кмета на Общината неговите функции се изпълняват от Заместник-кмет на Общината, определен със заповед за всеки конкретен случай.

Кметът на Общината определя със заповед служителите от общинската администрация, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.

 

В изпълнение на своите правомощия Кметът на Общината:

1. издава заповеди;

2. прилага принудителни административни мерки;

3. издава наказателни постановления.

 

 

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook