Искане за прихващане или възстановяване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ГЛОБИ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 129 ОТ ДОПК

- искане по образец;

- документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума;

- документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесената сума;

- пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 08:35:40, 28 май 2021
Разглеждания: 18

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top