Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Административни услуги, предоставяни от отдел „Местни приходи"

I. Издаване на удостоверение за данъчна оценка 1. Необходими документи: искане по образец; документ за самоличност; актуална скица; пълномощно - представя се копие и оригинал; решение на Поземлена Комисия за земеделски земи; удостоверение за характеристики на земеделска земя; таксационно описание и удостоверение за идентичност– за гори; удостоверение за наследници; удостоверение, издадено…

Искане за прихващане или възстановяване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ГЛОБИ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 129 ОТ ДОПК - искане по образец; - документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума; - документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесената сума; - пълномощно,…

Административнонаказателни разпоредби

Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и…

Закриване на партиди за недвижими имоти и превозни средства

Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 14 от ЗМДТ - Заявление по образец; - Копие на съответния документ - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение; - Пълномощно, когато заявлението не се подава лично от задълженото лице. Всички документи се представят и в оригинал…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook