Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

V. Облагане с данък при придобиване на имущества

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.
 • Не  се подава декларация за: придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи ; безвъзмездно прехвърляне на имущества в изпълнение на задължение, произтичащо по закон; получените обичайни подаръци; придобитите имущества по реда на ЗПСПК; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; получените и предоставени дарения на юридическси лица с нестопанска цел, регистрирани в ЦРЮЛНСЦ за осъществяване на общественополезна дейност.
 • Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:
  • Приобретателят на имуществото;
  • Прехвърлителят или двете страни – когато е уговорено изрично;
  • Прехвърлителят – когато приобретателя е в чужбина.

2. Срокове за плащане:

 • Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
 • Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, както и  към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
 • При безвъзмездно придобиване на имущество,без гореизброените случай, лицата получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и  заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:21, 23 Ноември 2020
Разглеждания: 771

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook