III. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

1. Кой и кога подава декларация?

  • Декларация се подава при:
    • настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ;
    • за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „ основно жилище“ за имот, за който е подадена преди 1-ви януари 2019г. За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

  • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:23:13, 23 ноември 2020
Разглеждания: 57

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top