Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян - №2

05
Апр
2022
Изображение 36422

До заинтересованите страни

Обявление за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян за проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по кадастралната карта на гр. Троян“.

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по кадастралната карта на гр. Троян“

Парковото пространство в кв. 46 е в централната част на гр. Троян. По югоизточната граница на квартала през 2012 г. е изградена подпорна стена, укрепваща брега към река Бели Осъм. През годините е извършено частично благоустрояване на терена – подравняване, отводняване, засаждане на дървета и изграждане на алея до подпорната стена в имот с идентификатор 73198.504.281.

Проектната разработка предвижда благоустройствени мероприятия при подхода към имота от северозапад, ремонт/реконструкция на изградените пешеходна алея от тротоарни плочки и отводнителен канал, и продължаване на пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199.

С оглед създаването на благоприятна физическа среда за отдих и игра се предвижда направа на навес с места за сядане, в югозападната част на имот с идентификатор 73198.504.281, изграждане на площадка за игра на деца и обособяване на зони за сядане по крайречната алея. Предвидено е парково осветление по алеята и кътовете за отдих и игра на открито, отговарящо на нормите за енергоспестяващо осветление.

В тази връзка, Общинска администрация - Троян отправя настоящото обявление към Вас за участие в консултирането на инвестиционното намерение на Община Троян, като се надява, че ще подкрепите направеното предложение.

Разчитаме на Вашето активно участие.

Общинска администрация - Троян

Последна промяна: 12:47, 16 Май 2022
Разглеждания: 591

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook