Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 12 кв.м. в сградата на Кметско наместничество с. Ломец

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 12 кв.м. в сградата на Кметско наместничество с. Ломец Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 15 Октомври 2020 10:01

На основание заповед №1321/ 08.10.2020 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 12 кв.м., находящо се в сградата на Кметско наместничество с.Ломец, която сграда е с идентификатор 44241.300.412.7 по кадастралната карта на селото, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 30 лв., без ДДС, и при условие помещението да се използва за канцелария.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 28.10.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.10.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 50 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 28.10.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 28.10.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 29.10.2020 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 05.11.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 04.11.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян