Начало Обявления Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване на помещение с разгъната застроена площ от 115 кв.м., няходящо се в гр. Троян, ул. „Ген. Карцов“ №18, ЖБ „Възход“

Навигация

www.troyan.bg

Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване на помещение с разгъната застроена площ от 115 кв.м., няходящо се в гр. Троян, ул. „Ген. Карцов“ №18, ЖБ „Възход“ Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 08 Октомври 2020 08:32

На основание заповед №1270/ 01.10.2020 год. на кмета на община Троян

 

ОБЯВЯВА:

І. Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от две години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение 73198.505.203.1.26, с разгъната застроена площ от 115 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, намиращо се в партерния етаж на ЖБ „Възход“ на ул.“Ген. Карцов“ №18.

II. Конкурсни условия:

1. Начална конкурсна цена – 12 362 лв. без ДДС;

2. Участниците в конкурса да предложат идеен проект за развитие и усвояване на помещението и територията около него, като заведение за хранене;

3. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за учреденото право на ползване.

Конкурсната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.10.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 22.10.2020 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 1200 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.10.2020 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.10.2020 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 23.10.2020 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 30.10.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.10.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян