Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за забрана на къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички не обезопасени и неохраняеми водни площи

З А П О В Е Д

512/04.04.2024 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 от Наредбата за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи и чл.2, т.6 от Наредба №1 за опазване общественият ред на територията на Община - Троян с цел осигуряване безопасността на хората и предотвратяване удавяния на територията, на Община Троян,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички не обезопасени и неохраняеми водни площи - язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища - публична общинска собственост на територията на Община Троян.

2. Къпането и плуването може да се извършва само на охраняеми водни площи на територията на Община Троян, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на наредба за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

3. Собственици, арендатори и концесионери на водни площи да обезопасят с лесно забележими знаци, табели и оградни мрежи, забраняващи къпането, на които се посочва конкретната опасност (голяма дълбочина, дънни ями, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи, замърсена вода и др.). Табелите да се поставят на разстояние не по-голямо от 200 м между тях. Повредени табели незабавно да се възстановяват.

4. Собствениците на плувни басейни, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон на настоящата година да подадат заявления до Кмета на Община Троян с необходимите документи за издаване на разрешение за ползване на басейна.

5. Проверка на плувните басейни през предстоящият летен сезон, за съответствие между подадените документи за издаване на разрешение за ползване на басейните и действителната готовност на място да се извърши от междуведомствена комисия с участието на представители на Община Троян, РЗИ - Ловеч, БЧК - Ловеч и РУ - Троян, която ще бъде сформирана с нарочна заповед на Кмета на Община Троян.

6. Сроковете за подаване на документи и проверката на плувния басейн от комисията са както следва:

  • подаване на заявление в Община Троян за проверка на готовността за разкриване и въвеждане в експлоатация на открит и закрит плувен басейн
  • от датата на издаване на настоящата Заповед.
  • краен срок за подаване на заявления в общината 30.04.2024 г.
  • проверка от комисията на готовността за разкриване на плувния басейн - 14 дневен срок от датата на подаване на заявлението.

7. Резултатите от проверката на комисията да се отразяват в констативен протокол и санитарния журнал на обекта.

8. При липса на нарушения се издава разрешително за ползване на плувния басейн през сезона под пореден регистрационен номер и се подписва от Кмета на Община Троян.

9. Юридически и физически лица, извършващи изкопни и строително-монтажни дейности, незабавно да обезопасяват открити канали, изкопни ями, кладенци и други площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см.

10. Кметовете и кметските наместници, директорите на училища и детски градини да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за без инцидентно къпане и плуване за предстоящият сезон.

11. Общинската комисия за контрол по изпълнение на Наредбата да извършва системни проверки на водните басейни, да връчва предписания на стопаните и да налага най-строги санкции на нарушителите съгласно действащата нормативна уредба или преустановяване ползването на водните обекти.

12. Лицата, които нарушат разпоредбите на Наредбата носят административно-наказателна отговорност по чл.32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

13. Началникът на РУ - Троян да съдейства за осигуряване на обществения ред в и около местата за къпане:

  • да осигурява взаимодействие с лечебните заведения за помощ при инциденти;
  • да оказва съдействие при извършване на проверки по обезопасяване на водните площи;
  • при нещастни случаи незабавно да се информират разследващите органи за името на лицето, мястото, датата и часа на произшествието и се търси отговорност на собствениците на водните площи.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на

Николай Райковски - Зам.-Кмет на Община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на БЧК-Ловеч, РЗИ-Ловеч, РУ - Троян, собствениците и ползвателите на водните обекти, и кметовете, и кметските наместници на населените места за изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масова информация, да се публикува на сайта на общината и да се постави на информационното табло в Община Троян.

 

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 09:23, 11 Април 2024
Разглеждания: 104

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook