Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 562 от 26.04.2024 г.

Троян

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 16.04.2024 година на комисията, назначена със Заповед № 511/04.04.2024 г. на Кмета на община Троян

 

НАРЕЖДАМ:

 

Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на:

Добромир * Шойлеков с ЕГН *, настоящ адрес гр. Троян махала „Голяма рибня“ № 33 от дата 19.07.2023 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите  лица чрез публикуване на интернет сайта на община Троян и да се обяви на информационното табло на общинска администрация Троян.

Заповедта да се изпрати на ГД „ГРАО“ към МРРБ и ТЗ „ГРАО“ гр. Ловеч за автоматизираното заличаване на адреса в регистъра на населението.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч  по реда на АПК, чрез кмета на община Троян.

На основание чл. 44, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка със заявление  с вх. № З-РД-451/23.04.2024 година

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Комисия в състав:

  1. Представител на  Областна администрация –Ловеч
  2. Представител на РУ  Полиция - Троян
  3. Румяна Ралчовска – ръководител на ТЗ „ГРАО“ - Ловеч
  4. Светлина Дончева - ст. експерт „Гражданско състояние“ в Община Троян

 

Със задача:

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да се извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

 За резултатите от проверката да бъде изготвен протокол. При установяване на адресно регистрирани лица в нарушение  да бъде стартирана процедура за заличаване на адресните регистрации.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение и обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДОНКА МАХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 13:30, 16 Май 2024
Разглеждания: 36

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook