Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заместник-кметове

зам. кмет АНГЕЛ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Заместник-кмет на общината по „Бюджет, финанси и общинска собственост“

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Дирекция „Общинска собственост и икономика“
 • Отдел „Местни приходи“
 • Отдел „Бюджет и човешки ресурси“
 • Отдел „Счетоводство“

 

 • Стая № 8
 • Тел.: 0670 / 68 008
 • E-mail: angelov@troyan.bg

Дата на раждане: 18.11.1978 г.

Кариера:

 • от 2011 г. Заместник-кмет на Община Троян
 • 2007 - 2011 г. – Общински съветник в Общински съвет – Троян
 • 01.05.2010 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД клон Ловеч, представителство град Троян – Ръководител представителство;
 • 03.11.2008 г. - 30.04.2010 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД – Директор на ЦКБ АД клон Троян;
 • 24.07.2007 г. - 28.11.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД филиал Троян, последователно работи като „Специалист привличане на клиенти“ и „Специалист продажби“;
 • 26.04.2004 г. - 24.07.2007 г. – „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД клон Троян, офис Ловеч – „Консултант бизнес клиенти“;
 • 02.10.2000 г. - 25.04.2004 г. в ТБ „Биохим“ АД клон Троян последователно работи като „Счетоводител-касиер“, „Експерт кредитна дейност“ и „Консултант граждани“

Образование и обучение:

 • 2000-2001 г. – Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ - град Свищов - магистър по специалност „Счетоводство на финансовите предприятия“ с професионална специализация „Счетоводен мениджмънт в банките“;
 • 1996-2000 г. – Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ - град Свищов - бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „Икономист – счетоводител“;
 • 1993-1996 г. – СОУ „Св. Климент Охридски“ – Троян.

Фунции:

 • Организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет.
 • Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на Общината.
 • Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетни средства и следи за правилното изпълнение на нормативната уредба.
 • Осъществява контрол на счетоводната политика на Община Троян.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската собственост, стопанската дейност, изпълнението на програмите за стопанска дейност и финансово състояние на търговските дружества с общинско участие и общински предприятия.
 • Придобиване, доказване, управление и разпореждане с общинската собственост на пряко разпореждане на Община Троян, в това число земите от Общинския поземлен фонд и от Общинските горски територии.
 • Координационни действия с различните стопански субекти и регистрираните на територията на общината сдружения.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на икономическото състояние  и развитие на Община Троян.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на жилищната политика.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на  туризма.
 • Провежда общинската политика в областта обществения превоз на пътници и транспортната схема на общината.
 • Провежда общинската политика по отношение на минералните води, предоставени безвъзмездно на Община Троян за управление и ползване с решение на министъра на околната среда и водите.

 


зам. кмет БИСТРА ЧОЛАКОВА

инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Заместник-кмет на общината по „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Дирекция „Анализ, планиране и проекти“
 • Дирекция „Устройство на територията“
 • Дирекция „Строителство“

 

 • Стая № 13
 • Тел.: 0670 / 68 013
 • E-mail: bcholakova@troyan.bg

Дата на раждане: 12.01.1960 г.

 

Кариера:

 • От 2015 г. Заместник-кмет на Община Троян
 • 14.04.1999 г. - 30.11.2015 г. – Дирекция за национален строителен контрол, Регионален отдел – Ловеч, последователно работи като инспектор, старши инспектор, главен инспектор и от 12.05.2011 г. – Началник.
 • 02.02.1998 г.- 13.04.1999 г., Началник управление „Териториално и селищно устройство, строителство и архитектура” в Община Троян
 • 01.12.1990 г. - 10.05.1997 г. – „Осъм-инженеринг” ЕАД – Ловеч, проектант-конструктор.
 • 22.05.1989 г. - 30.11.1990 г. – Териториално проектантска организация – Ловеч, проектант-конструктор.
 • 01.09.1983 г. - 01.04.1985 г. - „ХФЗ“ – Троян, проектант-конструктор.

 

Образование и обучение:

 • 1978 г.-1983 г. – Висш институт по архитектура и строителство, специалност: Промишлено и гражданско строителство-Конструкции.
 • 1975-1978 г. – ПГ „Васил Левски“ Троян, средно образование.

 

Функции:

 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на планирането и провеждането на общинската политика за местно икономическо развитие, в съответствие с целите и приоритетите, определени от стратегическите, плановите и програмните документи на общината, както и подготовката и управлението на инвестиционни проекти.
 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на устройство на територията на общината, строителството и инвестициите.
 • Контролира разработването на общите и подробните устройствени планове.
 • Координира и контролира недопускането и отстраняването на незаконно строителство и премахването на негодни и застрашаващи сигурността строежи.
 • Провежда политика за въвеждане на енергийната ефективност и прилагането на възобновяеми енергийни източници.
 •  Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на екологията и управлението на отпадъци.

 


зам. кмет РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Заместник-кмет на общината по „Образование, култура, социални и младежки дейности“

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“
 • Отдел "Социална и здравна политика"

 

 • Стая № 12
 • Тел.: 0670 / 68 012
 • E-mail: rusenova@troyan.bg

Дата на раждане: 19.12.1957 г.

 

Кариера:

 • За мандат 2019-2023 г. – Заместник-председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ към НСОРБ
 • От 09.07.2019 г. – Външен инспектор към Национален инспекторат по образованието
 • От 2018 г. Заместник-кмет на Община Троян
 • В периода 1995 - 1999 г. и 2011-2018 г. общински съветник в Общински съвет – Троян
 • 20.11.2007 - 03.07.2018 г. – Директор на СУ „Васил Левски“, гр. Троян
 • От 2003 г. до момента – Обучител на директори на образователни институции и педагогически екипи по проекти и програми на МОН, СРСНПБ, НСОРБ, РААБЕ и др.
 • Мандат 2003-2007 г. – член на Националния съвет по туризъм в България и Председател на ПЛ „Спорт, отдих и туризъм“ към НСОРБ
 • 20.12.1999 – 20.11.2007 г.  Заместник-кмет, Община Троян
 • 02.11.1995 - 19.12.1999 г. – Директор на СОУ „Васил Левски“, гр. Троян
 • 01.09.1984 - 31.10.1995 г. – Учител по Български език и литература, V – XII клас и заместник-директор по Учебната дейност (01.09.1989-31.08.1992 г.), СОУ „Васил Левски“, гр. Троян
 • 21.09.1981 – 31.08.1984 г. – Учител по Български език и литература, ОУ „Димитър Благоев“ – Троян

 

Образование и обучение:

 • 2018 - 2019 г. обучение за външен инспектор към Национален инспекторат по образование-София;
 • 1995 - 1997 г. Следдипломни преквалификации в УНСС-София: Държавна администрация и международно право; Финансов и банков мениджмънт в международния бизнес;
 • 1988 - 1989 г. II ПКС като учител по БЕЛ от ЦИУУРК – гр. София
 • 1978 - 1983 г. Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, магистър по специалността: Българска филология

 

Функции:

 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на образованието, младежките дейности, спорта, културата.
 • Ръководи и контролира дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на здравеопазването и социалната политика.
 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на социалните услуги на територията на Общината, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook