Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

С ъ о б щ е н и е

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

кметът на Община Троян ОБЯВЯВА:

инициатива на ТС „АГРО“ ЕООД, гр. Троян, ул. „Стенето“ №2

за водовземане на воден обект – язовир “Ледево”,

1. Цел на заявеното използване:

Водовземане за самостоятелно водоснабдяване - за поливане, чрез капкова поливна инсталация на овощна градина с площ 15,5 дка

2. Воден обект и код на водното тяло– предмет на използването

Язовир “Ледево”, с. Врабево, община Троян, област Ловеч

BG1YN400R1531

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземането ще се извършва чрез съществуващ водопровод ф400 собственост на Кооперация „Зора“                          с. Врабево.

4. Място на водовземане:

Изходната шахта на основния изпускател на язовир „Ледево“, попадаща в ПИ 121080.332.6. по КККР на с. Врабево с географски координати : 

N42°59' 37,65”, E 24°46' 50.122”

5. Място на използване на водите, населено място:

Овощна градина с площ 15,5 дка, изградена в поземлени имоти с идентификатори 12108.246.117, 12108.246.118 и 12108.246.119 по КККР на с. Врабево, местност Кара поле.

6. Проектни параметри на използването :

Лимит на ползваната вода – 2403 м3 годишно с режим на водовземане – сезонно от м. април до м. октомври.

За една поливка е необходимо да се подават 4,11 л/сек.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри  - разрешено водно количество и при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.

 

 

 

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект.

 3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:

3.1. Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

3.2. Да се вземат в началото на поливния сезон водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата на водите във водния обект в съответствие с изискванията на чл.10 и Приложение №2 от Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури и съгласно изискванията на Наредба №1/29.04.2011 г.  За мониторинг на водите. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и Община Троян.

4. Задължения за плащане на такси и индивидуални показатели за определяне на такса за право на използване на водите:

4.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, бук. „а” и ал.6 от Закона за водите за правото на водовземане се заплаща такса на база ползваното водно количество;

4.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, представят в информация за изчисляване на дължимите такси по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите;

4.3. Внася определената такса, след потвърждаването им с писмо от кмета на Община Троян;        

4.4. Таксата за водовземане се заплаща на Община Троян не  по-късно от 31 март на следващата година, като в  платежния документ задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът, за който се внася таксата, основанието за плащане.

4.5. При всяко плащане, копие от платежния документ се изпраща на Община Троян;

5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваната вода и действия при повреда на измервателното устройство:

5.1. Да монтира водомер на отклонението от довеждащата тръба в шахта с координати: N42°59'02,06”, E 24°47' 59.41”, отговарящ на Закона за измерванията измервателни устройства за измерване на ползваните водни обеми;

5.2. Да се уведоми чрез Община Троян, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен  своевременно за датата на монтиране на измервателното устройство.

5.3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното;

5.4. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен незабавно писмено да уведоми контролиращите органи относно датата на установяване на неизправността;

5.5. Да впише в дневника за измерване на водните количества дата и часа на повредата;

5.5.  В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водовземане на база на пропускателната способност на съоръжението, на което е монтирано измервателното устройство за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен  - от последната проверка на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и/или Община Троян до момента на възстановяване на изправността.

6. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, с копие до Община Троян годишен доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок  до 31 март на следващата отчетна година.

7. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращият орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

8. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

8. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Община Троян, гр. Троян,

площад “Възраждане”  №1

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

 

Донка Михайлова /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:12, 5 Януари 2024
Разглеждания: 144

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook