Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Заповед № 523 от 04.05.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот с идентификатор 73198.800.105 по КККР на гр. Троян

  З А П О В Е Д № 523 / 04.05.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Писмо с Изх.      № 6151(1)/29.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 4 от Протокол № 5/16.03.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство…

Заповед № 453 от 19.04.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на поземлен имот 73198.501.693, гр. Троян

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 12 от Протокол № 2/03.02.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-71/21.12.2020 г. от Весела Илиянова Колева,

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Петър П. Стаев от гр. Стара Загора

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Румяна Кралева и Тодор Багаров от гр. София

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 296/18.03.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация (ПУП – ПРЗ за ЧИПР) на парцел I-719 в квартал 33 по плана…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook