Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Заповед № 299 от 25.02.2021 г. на кмета на Община Троян

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел III-2680, кв. 158 по регулационния план на I и II микрорайон на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.509.293 по кадастралната карта на град Троян) и…

Oдобрена промяна в имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта на село Черни Осъм, местност “Иванска лъка“

Дирекция  „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1650/17.12.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрена промяна в отреждането на с имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта…

Обява за изработване на ПУП

Изработен е проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация на улица с о. т. 1000 – 212 – 221 – 1002, между кв. № 92 и 93 по регулационния план на с. Калейца

Одобрен ПУП – ПЗ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник

Със заповед  № 1651/ 17.12.2020г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник, община Троян, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 18109.153.1000, 18109.153.1010, 18109.153.1011, 18109.153.1012 и…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.