Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Заповед № 930 от 02.07.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.800.32, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 930/02.07.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I.1. от 11.03.2021 г. на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч, Становище № 5397(1) от 12.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 7 от Протокол № 11/16.06.2021 г. на Общинския…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Руслана П. Анастасова от гр. Костинброд

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Руслана ****** Анастасова, адрес: гр. Костинброд…

Съобщение до Стелияна Хиндова относно Обявление № Об-ТСУ-КР-53 от 12.05.2021 г. за одобрен ПУП-ПЗ на поземлен имот в с. Балабанско

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Стелияна * Хиндова с адрес: гр. София, ******, собственик на имот с идентификатор 02302.28.2, по кадастр. карта на с. Балабанско Заинтересувано лице по смисъла…

Обява за одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план за ПИ 20300.350.8162

Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗП) на УПИ ХVI, кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Дебнево (поземлен имот с идентификатор 20300.350.8162 по кадастралната карта на с. Дебнево).

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top