Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

 1. Наименование на социалната услуга:

„Приемна грижа“ по операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

2. Доставчик на социалната услуга:

Община Троян – адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, п. к. 5600, пл. „Възраждане“ № 1, чрез Областен екип по приемна грижа - Ловеч

3. Адрес на предоставяне на социалната услуга – гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1

4. Контакти на социалната услуга:

Началник областен екип по приемна грижа – Боян Дочев, тел.: 0883 484 387;

e – mail: dochev89@abv.bg

5. Капацитет на социалната услуга – 8 професионални приемни семейства.

6. Целева/и група/и са:

- деца от 0 до 3 годишна възраст - ниво родилен дом;

- деца от 3 до 18/20 годишна възраст - с увреждания;

- деца от 3 до 18/20 годишна възраст - жертва на трафик, насилие, без родителски грижи.

7. Дейности, при предоставяне на социалната услуга: Областен екип по приемна грижа предоставя подкрепа при отглеждане и възпитание на настанените деца с мярка на закрила „настаняване в приемно семейство“, групи за взаимна подкрепа, индивидуални и групови супервизии, поддържащи и надграждащи обучения, индивидуални и семейни консултации

8. Ред за предоставяне на социалната услуга - Кандидатите за професионално или доброволно приемно семейство/ родител подават заявление до Кмет на Община Троян, в качеството му на Доставчик на социалната услуга „приемна грижа“, с тях се сключва Договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка на кандидати за приемно семейство.

Необходими документи при кандидатстване за приемен родител са, съгласно чл. 8 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях:

  • Копие от документ за самоличност;
  • Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;
  • Декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 32, т. 4 – 7 от Закон за закрила на детето;
  • Медицинско удостоверение, че не страдат от болести по чл. 32, т. 8 от Закон за закрила на детето;
  • Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

9. Такса за ползване на услугата - Не се ползва такса при участие в социалната услуга „приемна грижа“. При настаняване на дете в дома на приемни родители, Община Троян сключва граждански договор за отглеждане на дете от приемно семейство и граждански договор за грижа за дете, настанено в дома на приемно семейство. За отглеждане и възпитание на настаненото дете се предоставят месечни средства, дефинирани съобразено възрастта на детето, съгласно чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;

10. Материална база – описание на броя и вида помещения за настаняване и дневен престой, достъпна среда;

11. Специалисти, работещи в социалната услуга

Боян Дочев – началник областен екип по приемна грижа.

Последна промяна: 11:01, 5 Март 2024
Разглеждания: 797

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook