Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Топъл обяд в Община Троян“

03
Яну
2023
Лого Европейско съфинансиране

BG05SFPR003-1.001-0189 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027,

СЪФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

УПРАВЯЛВАЩ ОРГАН – АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Проект: BG05SFPR003-1.001-0189 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“

Процедура:  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.001-0189-С01

Управляващ орган: „Агенция социално подпомагане“

Бенефициент: Община Троян

Телефон: 0670 63096; 070014721

Електронна поща: postbox@troyan.bg

Интернет адрес: www.troyan.bg

Услугата се финансира по проект BG05SFPR003-1.001-0189 „Топъл обяд в Община Троян“ от Европейски социален фонд плюс по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Стойност на проекта: 379 209,60 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ и включва: 90 % съфинансиране от Европейски социален фонд+ или 341 288,64 лв. и 10 % национално съфинансиране или 37 920,96 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел: Проектът осигурява здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 150 нуждаещи се лица, които не са в състояние сами или с помощта на своите близки да си я осигурят на територията на цялата община.

Социалната услуга ще осигури достигане до по-отдалечените населени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения, както за осигуряване на прехраната си, така и за преодоляване на социалното изключване.

В рамките на проекта ще се осъществи и съпътстваща подкрепа, чрез индивидуални и групови мерки, целящи информиране, консултиране и насочване към подходящи социални услуги, в зависимост от индивидуалните потребности на лицата, ползване на административни и други публични услуги, съдействие за осигуряване на подслон на бездомни лица, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги и други дейности, допринасящи за социалната интеграция на лицата от целевите групи

Капацитет на социалната услуга: 150 лица

Целеви групи:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства-пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53/17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Ред за предоставяне на социалната услуга:

Желаещите да ползват услугата подават заявление-декларация (по образец) до кмета на общината;

Заявлението-декларация се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане“, където кандидатът се проверява за принадлежност към една от целевите групи;

След удостоверяване от Дирекция “Социално подпомагане“ на принадлежност към целева група, лицето се включва в услугата „Топъл обяд“ при наличие на свободни места, съгласно поредността на класираните кандидат-потребители от комисията за подбор;

При запълнен капацитет на услугата, кандидатите се вписват в Регистър на чакащите и при отпадане на потребител се включват по реда на тяхното класиране.

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга:

Услугата осигурява до дома на потребителите храна за обяд, включваща супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт, в рамките на работните дни за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2025 г.

Специалисти, работещи в социалната услуга:

Приготвянето на храната се извършва от външна фирма, избрана по реда на Закона за обществените поръчки. Доставката на храната се извършва с автомобили, регистрирани за превоз на храна, съгласно Закона за храните.

Такса за ползване на социалната услуга:

За ползването на социалната услуга не се заплаща такса.

Контакти на социалната услуга:

Адрес на офиса за администриране на услугата: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 103

Ръководител на проекта:  Марияна Николова, Началник отдел „Социална и здравна политика“

 

Последна промяна: 14:30, 14 Март 2024
Разглеждания: 455

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook