Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

ПРОЕКТ!!! НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН §1. Изменя се чл. 57, като текстът придобива следния вид:  Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ТРОЯН

ПРОЕКТ!!!   НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ТРОЯН §1. Изменя се чл. 51, ал. 3, като текстът придобива следния вид:  Наказателни постановления за общински пътища се издават от кмета на общината или от негов заместник.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

ПРОЕКТ!!! Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян към 19.02.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян към 19.02.2018 г.

Проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ!!! Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В документа са включени и мотиви!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Проект!)

ПРОЕКТ!!! Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В документа са включени и мотиви към проекта за наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ПРОЕКТ!!! Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Прикаченият файл включва и МОТИВИ към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и…

Проект на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян 2016-2020 г.

Проект на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян 2016-2020 г.

Предложение за допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (РД-4086 от 15.11.2017 г.)

Предложение от Никоай Тодоров - Председател на ОбС - ТроянОтносно: Предложение за допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян към 01.11.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян към 01.11.2017 г.

Наредба №5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Троян

В прикачените файлове са включени: 1. Мотиви към Проект на Наредба №5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Троян 2. Проект на Наредба №5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

В прикачените файлове са включени: 1. Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян. 2. Калкулиране на съдовете през 2017 г.   За мнения и предложения: 0670 / 6 80 02; [email protected] -…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook