Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян - II

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.001-0145

Период на изпълнение

26.09.2016-17.01.2022

Дата на сключване на ДБФП

26.09.2016

Стойност

1 943 073,44 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. цели да повиши енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради, с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, находящи се в гр. Троян, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4, изпълнявайки следните дейности:

- Изпълнение на всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за ЕЕ и които водят най-малко до клас на енергопотребление „С“;

- Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на страдите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);

- Изпълнение на останалите мерки, предписани като задължителни в ТО;

- Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

При изпълнение на предписаните ЕСМ сградите ще удовлетворят изискванията за ЕЕ, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015г., достигайки клас на енергопотреблениe “С”.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обекта
  • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект
  • Одит на проекта
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

 

Изпълнители:

Договор №

ПП-У05-2016

Дата

12.05.2016 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс Инженеринг – Лайф Енержи” гр. София

Дейност

Обследване за енергийна ефективност  и сертификат за енергийни характеристики, техническо обследване и технически паспорт на сгради

Стойност

18 800,00 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-01

Дата

28.02.2017 г.

Изпълнител

„ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРЗИСЕЗ“ ООД град СОФИЯ

Дейност

„Извършване на одит на Проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4

Стойност

2 652,00 лв.

Срок

01.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-02

Дата

20.03.2017 г.

Изпълнител

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛПМОНТ“ ЕООД

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4, по Обособена позиция № 1 „Изработване и разпространение на информационни материали (дипляни, плакати и тефтери)“

Стойност

1 164,00 лв.

Срок

15.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-03

Дата

23.03.2017 г.

Изпълнител

„ЕЛМАЗОВИ“ ООД

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4, по Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на публични събития и официална церемония, изработване и монтаж на билбордове, постоянни информационни табели и химикалки“

Стойност

9 747,60 лв.

Срок

15.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-01

Дата

18.05.2017 г.

Изпълнител

„ВЕМАТ“ ЕООД

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 1: гр. Троян, ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”

Стойност

468 974,92 лева с вкл. ДДС.

Срок

28.02.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-02

Дата

18.05.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ГАРАНТ-ПЕРФЕКТ“

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 4: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 6

Стойност

317 348,40 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-03

Дата

18.05.2017 г.

Изпълнител

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 5: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 4

Стойност

335 175,12 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-04

Дата

19.05.2017 г.

Изпълнител

„СТРОИТЕЛ-ТРОЯН“ ЕООД

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 6: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 69, ул. „Васил Левски“ № 384, ул. „Охрид“ № 5

Стойност

186 960,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-05

Дата

26.05.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ТРОЯН-ЕЕ-2017“

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 7: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 45-47, ул. „Стефан Караджа“ № 1, ул. „Незабравка“ № 5

Стойност

214 608,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01- U-06

Дата

12.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Троян

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 1: гр. Троян, ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”

Стойност

4 780,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-09

Дата

13.07.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ИВТ ПРОКОНТРОЛ“, гр. София

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 2: гр. Троян, УЛ. „Минко Радковски“ № 9

Стойност

4 072,80 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-06

Дата

11.07.2017 г.

Изпълнител

„ДИМКО 6“ ЕООД, гр. Троян

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 1: гр. Троян, ул. „Минко Радковски“ № 9

Стойност

189 361,20 лева с вкл. ДДС.

Срок

28.02.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-07

Дата

18.07.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ГАРАНТ-ПЕРФЕКТ“, гр. Троян

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 2: гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 258

Стойност

144 216,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-10

Дата

13.07.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ИВТ ПРОКОНТРОЛ“

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 3: гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 258

Стойност

2 688,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01- U-07

Дата

12.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 4: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 6

Стойност

4 320,00 лв.

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01- U-08

Дата

12.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 5: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 4

Стойност

4 320,00 лв.

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-04

Дата

11.07.2017 г.

Изпълнител

„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 6: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 69, ул. „Васил Левски“ № 384 и ул. „Охрид“ № 5

Стойност

3 571,68 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-05

Дата

11.07.2017 г.

Изпълнител

„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 7: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 45-47, ул. „Стефан Караджа“ № 1 и ул. „Незабравка“ № 5

Стойност

3 721,79 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

Последна промяна: 15:16, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 602

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook