Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян - II

Проект BG16RFOP001-2.001-0145

„Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в град Троян – ІІ”, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”

 

Основни данни:

Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Процедура: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

 

Продължителност на проекта:

20 месеца - 26.09.2016 г. ÷ 25.05.2018 г.

 

Стойност на проекта:

Стойност: 2 237 760 лв.

 

Кратко описание:

Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната ефективност на многофамилните сгради в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР.

Дейностите ще засягат: изпълнение на всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за ЕЕ и които водят най-малко до клас на енергопотребление „С“; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“); изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

 

Партньори по проекта:

  • Неприложимо

 

Екип за управление на проекта:

  • Лена Георгиева Дундева - Ръководител на проекта – главен експерт „Строителство и инженерна инфраструктура“ в отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Общинска администрация – Троян; тел.: 0670 6 80 61, 0878 901 472; email: [email protected]
  • Анита Христова Маринова - Координатор на проекта – началник отдел „Услуги на гражданите“ в Общинска администрация – Троян; тел.:0670 6 80 41, 0887 35 67 86; email: [email protected]
  • инж. Таня Асенова Димитрова - супервайзор на проекта - главен експерт „Контрол ТСУ“ в Общинска администрация – Троян; 0670 6 80 15, 0889 52 49 06; email: [email protected]
  • Стойчо Маринов Вачевски - Счетоводител на проекта – старши счетоводител в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян; 0670 6 80 27, 0888 37 45 39; email: [email protected]

 

Изпълнители:

Договор №

ПП-У05-2016

Дата

12.05.2016 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс Инженеринг – Лайф Енержи” гр. София

Дейност

Обследване за енергийна ефективност  и сертификат за енергийни характеристики, техническо обследване и технически паспорт на сгради

Стойност

18 800,00 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-01

Дата

28.02.2017 г.

Изпълнител

„ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРЗИСЕЗ“ ООД град СОФИЯ

Дейност

„Извършване на одит на Проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4

Стойност

2 652,00 лв.

Срок

01.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-02

Дата

20.03.2017 г.

Изпълнител

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛПМОНТ“ ЕООД

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4, по Обособена позиция № 1 „Изработване и разпространение на информационни материали (дипляни, плакати и тефтери)“

Стойност

1 164,00 лв.

Срок

15.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-03

Дата

23.03.2017 г.

Изпълнител

„ЕЛМАЗОВИ“ ООД

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-ІІ, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г, ул. „Любен Каравелов” № 69, ул. „Минко Радковски” № 9, ул. „Христо Ботев” № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа” № 1, ул. „Незабравка” № 5, ул. „Васил Левски” № 258, ул. „Васил Левски” № 384, ж.к. „Младост”, бл. 6, ул. „Охрид” № 5, ж.к. „Младост”, бл. 4, по Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на публични събития и официална церемония, изработване и монтаж на билбордове, постоянни информационни табели и химикалки“

Стойност

9 747,60 лв.

Срок

15.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-01

Дата

18.05.2017 г.

Изпълнител

„ВЕМАТ“ ЕООД

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 1: гр. Троян, ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”

Стойност

468 974,92 лева с вкл. ДДС.

Срок

28.02.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-02

Дата

18.05.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ГАРАНТ-ПЕРФЕКТ“

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 4: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 6

Стойност

317 348,40 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-03

Дата

18.05.2017 г.

Изпълнител

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 5: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 4

Стойност

335 175,12 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-04

Дата

19.05.2017 г.

Изпълнител

„СТРОИТЕЛ-ТРОЯН“ ЕООД

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 6: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 69, ул. „Васил Левски“ № 384, ул. „Охрид“ № 5

Стойност

186 960,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-05

Дата

26.05.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ТРОЯН-ЕЕ-2017“

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 7: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 45-47, ул. „Стефан Караджа“ № 1, ул. „Незабравка“ № 5

Стойност

214 608,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01- U-06

Дата

12.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Троян

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 1: гр. Троян, ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”

Стойност

4 780,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-09

Дата

13.07.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ИВТ ПРОКОНТРОЛ“, гр. София

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 2: гр. Троян, УЛ. „Минко Радковски“ № 9

Стойност

4 072,80 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-06

Дата

11.07.2017 г.

Изпълнител

„ДИМКО 6“ ЕООД, гр. Троян

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 1: гр. Троян, ул. „Минко Радковски“ № 9

Стойност

189 361,20 лева с вкл. ДДС.

Срок

28.02.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-S-07

Дата

18.07.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ГАРАНТ-ПЕРФЕКТ“, гр. Троян

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор /инжeнеринг/ на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 2: гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 258

Стойност

144 216,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

28.02.2017 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-10

Дата

13.07.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ИВТ ПРОКОНТРОЛ“

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 3: гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 258

Стойност

2 688,00 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01- U-07

Дата

12.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 4: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 6

Стойност

4 320,00 лв.

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01- U-08

Дата

12.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 5: гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 4

Стойност

4 320,00 лв.

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-04

Дата

11.07.2017 г.

Изпълнител

„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 6: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 69, ул. „Васил Левски“ № 384 и ул. „Охрид“ № 5

Стойност

3 571,68 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0145-C01-U-05

Дата

11.07.2017 г.

Изпълнител

„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Дейност

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на сгради, находящи се в град Троян – II, включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул. „Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5; ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к. „Младост”, бл.4”.

Обособена позиция 7: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 45-47, ул. „Стефан Караджа“ № 1 и ул. „Незабравка“ № 5

Стойност

3 721,79 лв. с вкл. ДДС

Срок

10.04.2018 г.

Последна промяна: 14:13, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 296

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook