Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян - I

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.001-0116

Период на изпълнение

19.10.2016-12.12.2018

Дата на сключване на ДБФП

19.10.2019

Стойност

1 797 506,74 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. цели да повиши енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради, с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, находящи се в гр. Троян, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7.

При изпълнение на предписаните ЕСМ сградите удовлетворят изискванията за ЕЕ, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт. към 14.04.2015 г., достигайки клас на енергопотреблениe “С”.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект "Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I"
  • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект
  • Одит на проекта
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

 

Изпълнители:

Договор №

ПП-У03-2016

Дата

25.04.2016 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, гр. София

Дейност

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1-5) и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12

Стойност

18 886,80 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-01

Дата

23.03.2017 г.

Изпълнител

„Про систем“ ЕООД, гр. София

Дейност

Публичност и визуализация на проект №BG16RFOP001-2.001-0116, обособена позиция №1 „Изработване и разпространение на печатни информационни материали“

Стойност

1 092 лв.

Срок

20.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-02

Дата

23.03.2017 г.

Изпълнител

Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Дейност

Публичност и визуализация на проект №BG16RFOP001-2.001-0116, обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на официална церемония, публични събития, изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели“

Стойност

9 540 лв.

Срок

20.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-03

Дата

03.04.2017 г.

Изпълнител

„Явор Анастасов“ ООД, гр. Стара Загора

Дейност

Извършване на одит на проект №BG16RFOP001-2.001-0116

Стойност

1 740 лв.

Срок

31.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-01

Дата

17.07.2017 г.

Изпълнител

„Инерком“ ЕООД, гр. София

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда ж. к. „Буковец“ бл.5, гр. Троян

Стойност

447 233,28 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-04

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ж. к. „Буковец“ бл.5, гр. Троян

Стойност

6 120,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-05

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ж. к. „Буковец“ бл.7, гр. Троян

Стойност

5 040,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-06

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ул. „Стара планина“ №19, гр. Троян

Стойност

3 720,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-07

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

„Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД, гр. Велико Търново

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на жилищни сгради ул. „Симеон Велики“ №97-99, ул. „34-ти Троянски полк“ №13 и ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12, гр. Троян

Стойност

8 836,80 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-02

Дата

23.08.2017 г.

Изпълнител

Билдком БГ“ ЕООД, гр. София

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда ж. к. „Буковец“, бл.7, гр. Троян

Стойност

312 748,13 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-03

Дата

23.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Троян-ЕЕ-2017“ ЕООД, гр. Ловеч

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17 – блок „Наука“, гр. Троян

Стойност

133 048,10 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-08

Дата

21.08.2017 г.

Изпълнител

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на жилищни сгради ул. „Захари Стоянов“ №10, ул. „Тодор Петков“ №4, ул. „Христо Цонковски“ №2, гр. Троян

Стойност

9 038,40 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-09

Дата

21.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Ивт-Проконтрол“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17 – блок „Наука“, гр. Троян

Стойност

2 448,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-04

Дата

04.09.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищни сгради ул. „Симеон Велики“ №97-99, ул. „34-Троянски полк“ №13 и ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12, гр. Троян

Стойност

236 964,86 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-05

Дата

12.09.2017 г.

Изпълнител

„Строител – Троян“ ЕООД, гр. Троян

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищни сгради ул. „Захари Стоянов“ №10, ул. „Тодор Петков“ №4 и ул. „Христо Цонковски“ №2, гр. Троян

Стойност

271 560,00 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-06

Дата

25.09.2017 г.

Изпълнител

„Елит МХ“ ЕООД, гр. Ловеч

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда, находяща се на ул. „Стара планина“ №19, гр. Троян

Стойност

310 401,60

Срок

28.03.2018 г.

Последна промяна: 15:15, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 566

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook