Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян - I

Проект BG16RFOP001-2.001-0116

„Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находащи се в гр. Троян - I“, включващ сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12

 

Основни данни:

Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Процедура: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

 

Продължителност на проекта:

20 месеца - 19.10.2016 г. ÷ 19.06.2018 г.

 

Стойност на проекта:

Стойност: 2 091 746,80 лв.

 

Кратко описание:

Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната ефективност на многофамилните сгради в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР.

Дейностите ще засягат: изпълнение на всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за ЕЕ и които водят най-малко до клас на енергопотребление „С“; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“); изпълнение на останалите мерки, предписани като задължителни в ТО; изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

 

Партньори по проекта:

  • Неприложимо

 

Екип за управление на проекта:

  • инж. Николай Кинчев Райковски - Ръководител на проекта - началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Общинска администрация – Троян; тел.: 0670 6 80 18, 0879 98 09 08; email: [email protected]
  • Снежина Василева Табакова - Координатор на проекта - главен експерт „Планиране и проекти“ в Общинска администрация – Троян; тел.: 0670 6 80 16, 0887 79 63 99; email: [email protected]
  • Пламена Димитрова Пенчева - Административен сътрудник - главен специалист „Обществени поръчки“ в Общинска администрация – Троян; 0670 6 80 05, 0888 57 22 48; email: [email protected]
  • Поля Мирчева Вутова - Счетоводител на проекта - главен специалист в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян; 0670 6 80 58, 0887 79 50 13; email: [email protected]

 

Изпълнители:

Договор №

ПП-У03-2016

Дата

25.04.2016 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, гр. София

Дейност

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1-5) и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12

Стойност

18 886,80 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-01

Дата

23.03.2017 г.

Изпълнител

„Про систем“ ЕООД, гр. София

Дейност

Публичност и визуализация на проект №BG16RFOP001-2.001-0116, обособена позиция №1 „Изработване и разпространение на печатни информационни материали“

Стойност

1 092 лв.

Срок

20.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-02

Дата

23.03.2017 г.

Изпълнител

Издателска къща „АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Дейност

Публичност и визуализация на проект №BG16RFOP001-2.001-0116, обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на официална церемония, публични събития, изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели“

Стойност

9 540 лв.

Срок

20.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-03

Дата

03.04.2017 г.

Изпълнител

„Явор Анастасов“ ООД, гр. Стара Загора

Дейност

Извършване на одит на проект №BG16RFOP001-2.001-0116

Стойност

1 740 лв.

Срок

31.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-01

Дата

17.07.2017 г.

Изпълнител

„Инерком“ ЕООД, гр. София

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда ж. к. „Буковец“ бл.5, гр. Троян

Стойност

447 233,28 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-04

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ж. к. „Буковец“ бл.5, гр. Троян

Стойност

6 120,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-05

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ж. к. „Буковец“ бл.7, гр. Троян

Стойност

5 040,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-06

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ул. „Стара планина“ №19, гр. Троян

Стойност

3 720,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-07

Дата

14.08.2017 г.

Изпълнител

„Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД, гр. Велико Търново

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на жилищни сгради ул. „Симеон Велики“ №97-99, ул. „34-ти Троянски полк“ №13 и ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12, гр. Троян

Стойност

8 836,80 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-02

Дата

23.08.2017 г.

Изпълнител

Билдком БГ“ ЕООД, гр. София

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда ж. к. „Буковец“, бл.7, гр. Троян

Стойност

312 748,13 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-03

Дата

23.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Троян-ЕЕ-2017“ ЕООД, гр. Ловеч

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17 – блок „Наука“, гр. Троян

Стойност

133 048,10 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-08

Дата

21.08.2017 г.

Изпълнител

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти на жилищни сгради ул. „Захари Стоянов“ №10, ул. „Тодор Петков“ №4, ул. „Христо Цонковски“ №2, гр. Троян

Стойност

9 038,40 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-U-09

Дата

21.08.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Ивт-Проконтрол“, гр. София

Дейност

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на жилищна сграда ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17 – блок „Наука“, гр. Троян

Стойност

2 448,00 лв.

Срок

10.05.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-04

Дата

04.09.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищни сгради ул. „Симеон Велики“ №97-99, ул. „34-Троянски полк“ №13 и ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12, гр. Троян

Стойност

236 964,86 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-05

Дата

12.09.2017 г.

Изпълнител

„Строител – Троян“ ЕООД, гр. Троян

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищни сгради ул. „Захари Стоянов“ №10, ул. „Тодор Петков“ №4 и ул. „Христо Цонковски“ №2, гр. Троян

Стойност

271 560,00 лв.

Срок

28.03.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0116-С01-S-06

Дата

25.09.2017 г.

Изпълнител

„Елит МХ“ ЕООД, гр. Ловеч

Дейност

Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищна сграда, находяща се на ул. „Стара планина“ №19, гр. Троян

Стойност

310 401,60

Срок

28.03.2018 г.

Последна промяна: 14:00, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 212

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook