Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“

Проект BG16RFOP001-2.001-0016

Основни данни:

Оперативна програма: Региони в растеж

Наименование на процедурата: Енергийна ефективност в периферните райони

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“

 

Продължителност на проекта:

20 месеца - 01.09.2016 г. ÷ 30.04.2018 г.

 

Стойност на проекта:

Обща стойност: 1 169 406,04 лв

ЕФРР: 1 153 638,04 лв

Национално финансиране:

Собствен принос /ако е приложимо/: 15 768,00 лв

 

Кратко описание:

BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ се изпълнява в рамките на Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0016-С01 от 01.09.2016 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Сградата, предмет на проекта се намира в центъра на гр. Троян и огражда от юг пространството на площад "Възраждане". Тя е строена през 1958-1959г. и е публична общинска собственост. Застроената и площ е 1013 кв. м. и е на три етажа. Сградата има централен вход с фоайе разположен на североизточната и фасада. На югоизточната и северозападната фасада са разположени два странични входа водещи до вертикалните комуникации Обособен е самостоятелен вход обслужващ котленото помещение и складовите помещения. Вертикалната комуникация се осъществява от четири стълбища - две на югоизточната и две на северозападната фасада, като едното югоизточно стълбище не достига до последния етаж.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на сградата, чрез прилагане на енергоспестяващи мерки, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Предвидените в проекта мерки включват: Ремонт и топлоизолиране на покрив; Топлоизолиране на външни стени; Подмяна на фасадна дограма; Модернизация на отоплителна система; Подмяна на вентилационна система; Подмяна на осветителни тела и инсталация свързана с тях и изпълнението на енергоспестяващо осветление, освежаване на фасадата на сградата; Изграждане на рампи и монтиране на подемници; Подмяна на сградно канализационно отклонение, монтиране на обратна клапа на канална тръба и изпълнение на дренажна тръба около сградата; Оборудване на санитарно помещение за инвалиди; Възстановяване и укрепване на елементи от конструкцията на сградата с установени дефектирали участъци; Ремонт и подмяна на електрическа инсталация,ел. табла и евакуационно осветление; Заземителна и мълниезащитна инсталация; Пожароизвестяване; Пожаротехнически средства за първоначално гасене и пожарни кранове; Димен люк

При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015 г. и ще достигне клас на енергопотреблениe “В”.

 

Партньори по проекта:

  • -

 

Екип за управление на проекта:

  • Ръководител – инж. Мария Василева; тел.: 0670/68028; email: [email protected]
  • Технически и финансов експерт – Борислава Василковска; тел.: 0670/68058; email: [email protected]
  • Административен сътрудник - Цвета Димова; тел.: 0670/68002; email: [email protected]

 

Изпълнители:

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0016-С01-U1

Дата

13.03.2017 г.

Изпълнител

„КА ЕЛ ОФИС“ ООД, гр. София

Дейност

„Публичност и визуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ Обособена позиция №1 „Изработване и разпространение на информационни материали (дипляни и плакати)“

Стойност

1 077,60 лв.

Срок

30.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0016-С01-U2

Дата

15.03.2017 г.

Изпълнител

„Триера кoмюникейшънс“ ЕООД, гр. София

Дейност

„Публичност и визуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ Обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на публични събития и официална церемония, изработване и монтаж на билборд и постоянни информационни табели“

Стойност

4 440,00 лв.

Срок

30.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0016-С01-U-03

Дата

27.03.2017 г.

Изпълнител

"БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД" ООД, гр. София

Дейност

"Извършване на одит на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане"

Стойност

1 632,00 лв.

Срок

20.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0016-С01-S-01

Дата

14.06.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“, гр. Габрово

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“

Стойност

897 600,00 лв.

Срок

01.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0016-С01-U-04

Дата

04.07.2017 г.

Изпълнител

„ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД , гр. Троян

Дейност

"Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане".

Стойност

14 940,00 лв.

Срок

01.04.2018 г.

Последна промяна: 12:31, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 204

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook