Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“

Проект BG16RFOP001-2.001-0015

Основни данни:

Оперативна програма: Региони в растеж

Наименование на процедурата: Енергийна ефективност в периферните райони

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“

 

Продължителност на проекта:

20 месеца - 01.09.2016 г. ÷ 01.05.2018 г.

 

Стойност на проекта:

Обща стойност на проекта: 721 323,44 лв

Европейско финансиране  :   613 124,92 лв

Национално съфинансиране:  108 198,52 лв

 

Кратко описание:

BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“се изпълнява в рамките на Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0015-С01 от 01.09.2016 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Сградата, предмет на проекта е построена през 1998 г. Представлява масивна сграда на три етажа. В първия етаж са обособени гаражи за специализираните автомобили, а на горните два етажа са офиси, учебни тренировъчни и зали и други помещения, свързани с дейността на РСПБЗН.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на сградата, чрез прилагане на енергоспестяващи мерки, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Предвидените в проекта мерки включват: изолация на външни стени покрив, подмяна на дограма, обновяване на отоплението, вентилацията и осветлението, ремонт на покривите, възстановителни СМР в помещенията, възстановяване и укрепване на дефектирали елементи от конструкцията на сградата, ремонт на гръмоотводната и оповестителна инсталация, ремонт на Ел и В и К инсталацията.

При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015 г. и ще достигне клас на енергопотреблениe “В”.

 

Конкретни цели:

• Повишена енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находящa се в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1 и достигане на клас "В" на енергопотребление на сградите, в съответствие с целите на настоящата процедура BG16RFOP001-2.001

• намаляване на разходите за енергия;

• по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.  в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.;

• постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

  • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

• подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата;

• запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.

 

Партньори по проекта:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР)

 

Екип за управление на проекта:

  • Ръководител – инж. Мария Василева; тел.: 0670/68028; email: [email protected]
  • Технически и финансов експерт – Борислава Василковска; тел.: 0670/68058; email: [email protected]
  • Административен сътрудник - Пламенка Гечева; тел.: 0670/68017; email: [email protected]

 

Изпълнители:

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0015-С01-U-01

Дата

20.03.2017 г.

Изпълнител

"БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД" ООД, гр. София

Дейност

"Извършване на одит на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1“

Стойност

1 032 лв.

Срок

20.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0015-С01-U-02

Дата

31.03.2017 г.

Изпълнител

"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, гр. София

Дейност

„Публичност и визуализация на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1“ Обособена позиция №1 “Изработване и разпространение на информационни материали (дипляни и плакати)“

Стойност

960 лв.

Срок

30.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0015-С01-U-03

Дата

31.03.2017 г.

Изпълнител

"Травъл медия груп" ЕООД, гр. София

Дейност

„Публичност и визуализация на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1“ Обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на публични събития, изработване и монтаж на билбордове и постоянни информационни табели“

Стойност

3 456 лв.

Срок

30.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0015-С01-S-01

Дата

14.06.2017 г.

Изпълнител

"ЮНГ ПРОЕКТ" ООД, гр. София

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1“

Стойност

560 400 лв.

Срок

01.04.2018 г.

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0015-С01-U-04

Дата

29.06.2017 г.

Изпълнител

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ , гр. София

Дейност

"Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект на сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. "Г. С. Раковски" №1“

Стойност

9 291,6 лв.

Срок

01.04.2018 г.

Последна промяна: 12:20, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 196

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook