Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.11 „Хисар“; ж. к. „Младост“, бл.5

Проект BG16RFOP001-2.003-0019

 

Основни данни:

Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Продължителност на проекта:

24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (03.09.2020 г.)

 

Стойност на проекта:

Обща стойност: 1 442 988,12 лв.,

от които 1 226 539,90 лв. съфинансиране от ЕФРР

и 216 448,22 лв. национално съфинансиране

 

Кратко описание:

Основната цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Троян. Дейностите за всички сгради, включени в проекта, ще засягат:

- всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност на съответната сграда, включващи: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на фасадната дограма; изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, предписани в техническия паспорт на сградите, а именно: за бл. 5 в ж.к "Младост" ще бъдат изпълнени дейности свързани с възстановяване на бетонното покритие на стоманобетоновите елементи, където е с недостатъчна дебелина или е повредено и липсва. Също така ще бъде укрепена металната тераса във вх. А, ет. 4, фасада юг;

- останалите задължителни мерки, предписани в техническия паспорт на сградите, постигащи повече от 60% енергийни спестявания на първична енергия, а именно: за бл. 5 в ж.к "Младост" ще бъдат изпълнени СМР, свързани с ремонт на различни части на сградата (покрив, стълбищни клетки и площадки, парапети на тераси и балкони, противопожарни мерки и др.);

- мълниезащитни и заземителни инсталации, предписани в техническите паспорти на двете сгради; - съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за ЕЕ и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;

- мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. Изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки ще доведе до съответствие на двете сгради с нормативните изисквания за енергийна ефективност и достигнат клас на енергопотребление "B", а за партерния етаж на бл.11 в ж. к. "Лъгът" - клас на енергопотребление "А".

 

 

Изпълнители:

В процес на подготовка и провеждане са процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

 

Екип за изпълнение на проекта:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – ИНЖ. ТАНЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА – главен експерт „Контрол ТСУ“ в дирекция „Устройство на територията“ на Общинска администрация – Троян;

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА – СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА – главен експерт „Планиране и проекти“ в дирекция „Анализ, планиране и проекти“ на Общинска администрация – Троян;

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – МАРИЯНА ЛАЛЕВА НИКОЛОВА – старши счетоводител в отдел „Счетоводство“ на Общинска администрация – Троян.

Последна промяна: 15:10, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 393

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook